חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תענוג הקבוע ועבדות המעולה

תוכן

עשרה למספר בני ישראל[1] אפר"ת

כל התכלית אשר מוכנה לעולם אחר כל המעשים, הרי התענוג מחוייב להתלוות עמה. כי באשר שבעולם מושג התענוג, ע"כ (-על כרחך) הוא חלק מן היחוד האמיתי, כי אין לך נותן מה שאין לו, ואם כן, בהשבת הענפים לשורשם ע"כ מתיחד בהם התענוג.

וצריך להבין, שאין שום השארה לנצחיות, זולת לשכליים בלבד[2], ואם כן מין התענוג, הוא גם מנושא משכליים.

ולפי זה, לא יפה דימו המחברים עניין תענוג השכלי כמו תענוג של הסרת הספיקות[3], שזה אינו, מפני שתענוג הזה מתעצם בתחילתו יותר מלאחריו, שאין זה מגדר הנצחי שאינו משתנה כלל מהזמן[4]. אלא אפשר לדמות לאדם שעומד ומשמש לפני אורחים הגונים, ומהנה ומענג אותם, שהגם שלאותו האדם לא יורגש דבר זולת שרואה שאחרים נהנין על ידו, מכל מקום עולה תענוגו על כל התענוגים שמקבלים קרואיו ומזומניו, ומתעלה כפי שיעור קבלת תענוגם, שזה הוא גם כן תענוג שכלי, והוא למעלה משכל, מפני שהוא באמת תענוג רצוני ושורשי עד שאין השכל מגיע אליו, כי אין חשבון וטעם ברצון, כנודע.

וזהו דמיון אמיתי לתענוג הקבוע לנצחיות, דהיינו, שירגישו הנשמות גודל השעשועים שבוראם משתעשע עמהם, שהם יתענגו מאוד מאותו ההרגש, ודו"ק[5].

ובזה נבין שנצח והוד נקראים רגלים (תיקוני זוהר יז, א), כי הגם שעיקר הקומה מסומך על ידם בסוד 'כַּפֵּיהָ תָּמְכוּ פָלֶך' (משלי לא, יט), מכל מקום עדיין חסרי השלימות, והמה מלשון אוֹמנים, בסוד 'תִרְגַּלְתִּי לאפרים'[6]. אבל עיקר הוא המוחין הפנימיים, דהיינו, למעלה מן המדות, בחינת שַׁקְיוּ דְאִילָנָא וסבת כל הסיבות[7]. ולכן עובדי ה' שיניקתם ממקום הזה ועובדים דוקא בבחינה זאת, הן המה מתקנים כל ענפי הבריאה בבחינה זאת, כי דוקא על המוחין הולכת וסובבת כל הבריאה המאוימה וארוכה הזאת.

וכיון ששֵׂכֶל העולם הוא אחד שמתחלק בין נְשׂוּאִים מרובים, נמצא, אם שנים מחשבים שֵׂכֶל אחד המה לנושא אחד יחשבו. ואם יש ביניהם איזה הכר, הוא דוקא בגודל וקוטן. וטבע העולם שהקטן נכנע לגדול, אם כן, אותן השוטים שמחשבים ממש אותה המחשבה של החכמים, כנושא אחד עם החכמים יחשבו, ומבלי רצונם נכנעים ומתאחדים עם החכמים, כטבע הבריאה, שבדרך הזה הולך ונתקן העולם כולו.

ובזה תבין שאין השלימות בהתרת ספיקות, כי זה לא יצוייר אלא במקרה, אבל לא לילך תמיד ולהיות קובע עבדות במין הזה.

אבל בהנ"ל ניחא, כי עיקר החפץ הוא להיות הולך ומשמש לפני בוראו, שלנצחיות תהיה הרגשה הזו קבועה לתענוג. ואם כן עיקר השימוש המעולה שייך דוקא לשלימים כנ"ל, שבזה שהולכים וחושבים מחשבות פשוטות אמיתיות המתקנות כל בני העולם, אם כן עיקר התאמצות שלהם הוא להיות באותן המחשבות אשר מגיע על ידי זה תענוג גדול לבורא ית', שמשלימים מעשיו יתברך[8].[1] ספירת העומר.

[2] עי' מאמרי הסולם א' מאמרים פז-פח, אשר לגופים אין נצחיות, אלא רק לדעות.

[3] רומז לאמרה: "אין שמחה כהתרת הספיקות". עי' גם במאמר הבא ובמאמר כא ד"ה וזה השכל, על ההבחן בין תענוג שכלי שלעתיד לבא ולבין תענוג שכלי של התרת הספיקות.

[4] עי' במאמר הקודם בהערה ו' במצוטט בהבחן שבין תענוג הנצחי לתענוג הזמני.

[5] עי' בזה במאמר פב אות א' ד"ה ובאמת כל עיקר תענוג אמיתי.

[6] רבינו דורש 'רגלים' מלשון 'אוֹמְנִים' (מרגיל את האדם ומאמנו) ע"פ הפסוק בהושע יא, ג: "ואנכי תִרְגַּלְתִּי לאפרים, קָחָם על זרועותיו". ובמצודת דוד: "הלא אנכי הרגלתי את אפרים (-רומז על עם ישראל) שהאומן יקחם על זרועותיו בחמלה רבה, ר"ל, נתתי להם מנהיג טוב להוליכם בנחת, וזה משה, שנאמר (במדבר יא, יב) 'כי כאשר ישא הָאוֹמֵן את היונק'".

[7] היינו ספירות חב"ד (חכמה בינה דעת) הנמצאות מעל ז' המידות של הגוף שהם חג"ת נהי"מ. ודבריו כאן הם ע"פ המובא במאמר פתח אליהו (הקדמת תיקוני זוהר יז, א) שאחר שמפרט את ז' מידות הגוף שהם חג"ת נהי"מ, מביא את הספירות העליונות חכמה ובינה, ולאחמ"כ את ספירת הכתר, ועליה אומר: "כתר עליון איהו כתר מלכות... איהו שקיו דאילנא בדרועוי ואנפוי, כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיא" (-כתר עליון, הוא כתר מלכות, הוא משקה לאילן בזרועותיו ופניו, כמים המשקים לאילן, וגדל בזו ההשקיה). ובהמשך מכנה הזוהר את הכתר בשם 'עלת כל העלות', והיינו סבת כל הסבות הנזכר כאן.

[8] עי' בהקדמת ספר הזוהר אות רמח בהסולם; מאמרי הסולם א' מאמר כ, שהבריאה היא על מנת שהנבראים ישלימוה.