חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תכלית הבריאה

תוכן

אע"פ שאנו מבינים בהשי"ת בבחינת אין סוף ואין תכלית, הרי זה בבחי' עצמותו ית', אכן בפעולותיו והארותיו אנו אומרים שתכלית הבריאה היא להנות לנבראיו. והגם שהוא מושג קשה מאד להתבונן איך יוצאת בחינת תכלית מבלתי תכלית, ששני הפכים המה, כבר ביארנו את זה בפנים מסבירות ענף א', עיין שם היטב בהשכל והתעמקות[1].

ההשפעה היא התכלית

אכן ההמונים אומרים שאין תכלית גם בהמציאות, אבל דבריהם אך לעצמם, כלומר, לאגואיזם שלהם ודאי אין תכלית, כי כל התכלית האמורה בדברי חז"ל בבחינת להַנות לנבראיו[2], אין הפירוש במדות הכלי קבלה שבהנבראים, להיותם מצומצמים מאוד אפילו לפי הבנה שלנו, ואין צריך לומר לפי הבורא ית', וכל הפועל הריהו פועל ממדותיו עצמו, ובזה הארכתי בפנים מסבירות. כי אדרבא, ענין להנות לנבראיו במדה הסופית לא יצוייר אלא רק בכלי השפעה שאין להם סוף וגבול, ואין שום שביעה נוהג בהם שיהיו מכבין את התענוג[3]. וזה סוד הכתוב (ישעיה מג, ז) 'כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו' וגו', וכן אומר (משלי טז, ד) 'כל פעל ה' למענהו'[4].

וזהו יצוייר רק במדה שהנברא משפיע נחת רוח ליוצרו, וזהו התענוג והנאה שנכלל בהתכלית הנקראת להנות לנבראיו, כלומר שנתן להם ענין ודרך התפתחות עד שיכולים לבא למדרגה גבוהה כזו להשפיע נחת רוח ליוצרם, שההנאה והתענוג הזה של הנברא הוא ממש בלתי גבול וסוף, כמו שאמרו ז"ל (ישעיה סד, ג) 'עין לא ראתה אלקים זולתך'.

ואפשר לצייר זה במדות שלנו בעולם הזה, כמה מן התענוג [יש] לאדם שעושה סעודה גדולה לאורחים חשובים מאד, וזהו תענוג מיוחד לכלי השפעה שבתוכיותנו, באופן שכל תכלית הבריאה במדתה הסופית הוא הרחבת כלי השפעה, ועי' בפנים מסבירות שם.

המתוק הוא קוטב כל המטרות

ועוד זאת צריך להבין בדבר תכלית הבריאה, שמילה זו נשתבשה לגמרי בפי ההמונים, כי בעולמינו אין ביקוש התכלית אלא בדברים מרים, משא"כ בדברים מתוקים אין אדם מעיין בתכלית. למשל כשאדם שותה ריצינאייל (-שמן קיק), שואל את עצמו לאיזה מטרה ותכלית עושה זאת, וכן כשמתיגע בעבודה קשה, מחויבת המטרה להגן עליו ולהעמידו ביגיעה וכאבים. משא"כ באוכל בשר טוב ומתוק לחיך, אין פתי שישאל עוֹשֵׂיהָ, לאיזו מטרה הוא אוכל זה. וכן ביתר התענוגים. כי המתוק הוא חשוב לאין ערך על כל מיני מטרות, כי כל המטרות המצויירות להאדם אינם אלא חלק גדול או קטן מן המתוק, ואין לך תועלת שלא תהיה להמתיק את החיים.

ולפי"ז תבין התכלית של הבריאה במילה אחת, כי הבריאה יצאה מלפניו ית' בשיעור נמוך ופחות מאד, שאפילו הכלי קבלה ואגואיזם לא היה לה מתחילתה, ובדרך התפתחותית על ידי מעשים טובים מתתקנים כלי קבלה לקבל הטוב המצוי לקבל על פי מדה קטנה של הנברא, ואח"כ יש התפתחות שניה להפך את כלי קבלה הקטנים על כלי השפעה שאין להם קץ. באופן שכל עוד שאין אנו מקבלים את התענוגים, ואנו מצויים בצער מרובה על העונג, יש לנו להתיגע ולתקן מעשינו להרחיב כלים שלנו עד שנזכה לעולם שכולו תענוג וכולו טוב. כלומר, שיאבד הצער, ונקבל תמיד רק תענוג וטוב בלי סוף, וכשנבא לזה הרי שבאנו על התכלית.[1] מובא בספרנו במאמר מבוא.

[2] בראשית רבה ח, ו: "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון העולם 'מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו' (תהלים ח, ה)... [אמר להם] משל למלך שהיה לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, מה הנאה יש למלך שמלאו". ובעץ חיים שער הכללים פרק א: "כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואיו".

[3] עוד על כך שהתענוג לעתיד הוא בכלי השפעה ולכן השביעה לא תבטל התענוג, עי' גם לקמן מאמר קסט (הקדמת ספר הזוהר אות קלט) בתחילתו.

ובספר יד בנימין (עמ' קפד-ה) מאריך לבאר בשם רבינו מהי שביעה המבטלת תענוג, וזה לשונו: "בנצחיות, השביעה היא סימן לשלמות, והיא השביעה אינה מבטלת את התענוג, והשביעה לא באה מן הצורך וההכרח וחסרון. למשל, בסעודה אם אכל ושתה אבל עדיין לא שבע ולא רוה, הפירוש הוא שעדיין יש בית קיבול בלתי מלא שמצפה למילוי החסרון, ואינו נחשב עדיין למלא ושלם, עד שיתמלא בלתי חסרון כלל, ומרגע שנתמלא עד לבלתי השאיר חלל כלל, נבחן זה לשלימות לשביעה... ברם בזמניות, כל זמן שיש צורך באיזה דבר מן הדברים וברגע שהדבר החסר מגיע לך, הנה התהליך הזה... מתרגם למושג והרגש שנקרא תענוג. ובזמניות, כיון שכבר נתמלא החסרון – תיכף פג התענוג. ברם בנצחיות... השביעה אינה מכבה ואינה מקלקלת את התענוג".

ועי' עוד בענין שביעה המכבה לתענוג: בספר זה מאמרים ג' י' כא לח קכג; באגרות הסולם אגרות ד' ו; מאמרי הסולם א' מאמר צט אות ד; ברכת שלום שמעתי מאמרים קכט וקעג.

[4] מבאר פסוקים אלו במאמרי הסולם א' מאמר יט אות כא: "ודאי שאין הפירוש שכל העולם נברא בשביל להשלים באפס מה להשי"ת, כי כבר העלו החכמים בהחלט שהשי"ת הוא שלם בכל מיני שלימות, וכן מרגיש הלב ומקובל עליו אפילו בלי שום חקירות כלל, וא"כ בהכרח שכל העולם כולו הנברא רק למען יחידו של עולם, הוא משום שיש לו רצון להשפיע להם, ויהיה הפירוש 'כל פעל ה' למענהו', כדי שיוכל להשפיע להם כל טוב".