חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלשים יום שהם ד' שבועות וב' ימים

תוכן

יוד הי ויו הי גדלות א' דאי' ומאיר בה הא ודוחה כיוצא בו לנצח. מלכות דחסד ה' בגבורת הוד ז"א וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה דאהיה וק דחקב טנע

000 הי יוד ה 00 יובב דשמלה

סלה גבורת הוד ז"א

ש גבורת הוד נוק'

א דמ"ה ו דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'