חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רחל ולאה

רחל ולאה
נג) ת"ש, דהכי אנן אוקימנא במתניתא. שתי בנות לוט, שהן שתי כחות הגוף, המעוררות ליצר הרע, עכשיו שאינו מנוול כ"כ, ונטבל מלכלוכו, נקרא לבן, ואותן שתי בנות אינן בטלות ממש הה"ד וללבן שתי בנות. א"ר יוסי כך הוא, תמן כתיב בכירה וצעירה, והכא כתיב גדולה וקטנה.
נד) א"ר יוסי, אבל אינן בכח לעשות רע, ולהתעורר ליצה"ר כמתחלה, משמע דכתיב שם הגדולה לאה, שלאה מכחה ומרשעתה, ושם הקטנה רחל, שאין בה כח המתעורר, כמה דאת אמר וכרחל לפני גוזזיה נאלמה. אמר רב הונא, זה יצה"ר, ושתי בנותיו, מתחלפות מכמות שהיו בראשונה. בתחלה לוט, מקולל מנוול, עכשיו לבן, מלובן, שאינו מקולל ומנוול בניוולו כבראשונה. בתחלה שתי בנותיו חזקות, כל אחת ואחת בכחה, ועכשיו שם הגדולה לאה: לאה בלא כח, לאה בלא חזוק. לאה ממעשיה הראשונים. ושם הקטנה רחל, כדקאמרן, ולא כמות שהיו בראשונה.