חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רחיצת פניו ידיו ורגליו

תוכן

ואחר כך רחוץ פניך ידיך ורגליך במים חמין, ותכוין שבימי החול הקליפות ינקו מין הו"ק, ועכשיו רוצים לעלות לינק מן המלכות, כי היא למעלה דבוקה עם היסוד, שבהגיע הנהגת המלכות שהיא שביעית, רוצים לעלות אצלה לינק. כיון שנשלמה יניקתם מן הו"ק. ומטעם זה קוצצים גם הצפרנים, כי משם יונקים החיצונים.

וסוד המים חמין, הוא השלהבת ראש שיוצאה בכל ערב שבת לגרש החיצונים, ומכוונים להוריד אותה במקום הרגלים לטהר אותם. וגם הפנים והידים צריך לרחוץ, כי בעשיה יש להם יניקה גם שם. ותכוין שלהבת יה, כי השלהבת הזאת נמשכת מאו"א, לגרש הקליפות, ומלכות  תוכל לעלות עם הז"א עד או"א, בסוד שבת קודש1, כמו שנבאר. ובלבשך החלוק של שבת תכוין זהדריא"ל2  שהוא שם הלבוש העליון כידוע.


1 שבת הוא סוד המלכות, וקודש - או"א. ורומז על עליית המל' לאו"א, כמבואר להלן בכוונת תפילת שבת. 

2 אצ"ל: זהריא"ל. וכ"ה בשעה"כ. וראה אדיר במרום עמ' תט.