חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רודף צדקה וחסד

תוכן

(בבא בתרא ט' ע"ב): ואמר רבי יצחק, מאי דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, משיב, דרודף צדקה ימצא צדקה, אלא לומר לך כל הרודף אחר צדקה הקב"ה ממציא לו מעות ועושה בהם צדקה. רב נחמן בר רבי יצחק אמר, הקב"ה ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה, כדי לקבל עליהן שכרו, לאפוקי מדרש רבה כנ"ל בד' ק"ל.