חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עשרים יום שהם ב' שבועות וו' ימים

תוכן

יוד הא ואו הא: הא מלכות ביסוד וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה' דאהיה וש דנגד יכש

00000 או הי יו 00 שאול דחושם

ישמחו יסוד דת"ת ז"א

ש יסוד דת" ת נוק'

ו דמ"ה דב"ן.

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'