חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין רימון גרסא א'

תוכן

בסעודת ליל ב' דר"ה תש"ח
אמר: ענין רימון שנאמר עליו רמז: "אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון" [ברכות נ"ז ע"א]. ענין רמון הוא מלשון רוממות, שה"ס למעלה מהדעת. שזה ידוע, "והאלקים עשה, שיראו מלפניו" [קהלת ג' י"ד], שלכן צריכים לרומם את עצמם למעלה מהדעת. וזה פירוש: שהריקנין שבך מלאים מצוות כרימון. שענין ריקנות שורה על מקום שאין ישות, (בסוד "תולה ארץ על בלימה"). מלאים מצוות כרימון, זאת אומרת כמה שהוא רומם את עצמו. זאת אומרת שהריקנות צריכים למלאות עם רוממות, וזה פרוש שכל הריקנות לא נבראה אלא בכדי למלאותה עם רוממות. וזהו ענין "אלקים עשה, שיראו מלפניו".