חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין נתינת שוחד לס"א

תוכן

יש להבין מהו ההפרש בין יניקה לקליפה, לבין קדושה, שזהו איסור בין החלק שנותנין לס"א, שזהו מותר, כמו שעיר לעזאזל וכדומה.
מובא בזהר הק' שענין החלק שנותנין להס"א הוא בכדי שלא יקטרג. (עי' בהקמסה"ז בענין שאברהם לא רצה לתת מידי למסכנא). ובמשל גשמי י"ל ע"ד שהאדם מעשן סיגריה בכדי שיוכל להיטיב לעיין באיזה ענין, שעי"ז שהגוף נהנה מהעישון, יש לו היכולת לרכז מחשבתו, והגוף לא מתנגד לו. זה נבחן שנותן חלק להס"א בכדי שלא יקטרג.
ויש לפעמים שהאדם רוצה לעשן לא מטעם שהגוף לא יתנגד ללמוד, אלא פשוט שהוא רוצה להנות מתענוג העישון, וזהו נבחן ליניקה.