חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מת אביו והוא יורשו

תוכן

ברכות נ"ט ע"ב: מת אביו והוא יורשו, בתחילה אומר ברוך דיין האמת, ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב.
היינו שברוחניות אין סתירה בין מצב למצב כי בעוה"ז יש בחי' זמן הנק' זה אחר זה, לכן יכולים שני הפכים בנושא אחד אלא בזה אחר זה, לכן נמצא בזמן עבודה צריך להיות זמן של שלימות וזמן של חסרון.
וכן ענין זה מצינו בחז"ל פסחים דף נ' ע"א: "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד וכו' אטו האידנא לאו אחד הוא אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב".
היינו שבעוה"ב שלא שייך שם זמן א"א להיות שני הפכים בנושא אחד, לכן הוא כולו טוב.