חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מפני מה ניתנה תורה לישראל

תוכן

מפני מה ניתנה תורה לישראל? - מפני שעזין הם! פרש"י מפני שישראל עזין הן ניתנה להם התורה, שהיא מתשת כוחם ומכנעת לבם (ביצה כ"ה). ויש לומר:
א) מכאן, שלכן לא נתנה לאוה"ע היות שהם אינם עזין, לכן אין להם צורך להתורה.
ב) שלאחר התורה הם כבר לא יהיו במדרגה אחת כמו האומות העולם.
ויש לומר, שנכרי נקרא שהוא עובד עצמו. וישראל נקרא שהוא עובד ה'. ובזמן שרוצה להיות ישראל, אז הוא רואה, שהוא עז, הן במידות והן בדעות, שהם בעזות נגד הקדושה. לכן ניתנה להם התורה.
מה שאין כן מי שעובד לתועלת עצמו, הוא נחשב לנכרי. ואז המידות שלו והמחשבות אינם כנגד הקדושה ואין הם עזים, ממילא אין להם צורך לתורה שמתשת כחם, היינו כח התאוות, ומכנעת לבם, היינו שכל הרצונות נכנעים מול הקדושה, מפני שמאור התורה מחזירו למוטב. ואז הוא מרגיש את גדלות ה', ומקבל כח להכניע את מידותיו.
מה שאין כן כשהאדם עובד את עצמו, אז אין הוא מסוגל לראות שיש לו מדות ודעות רעות, משום שלצורך תועלת עצמו הגוף נותן כח לעבודה, ואנו מראה לו שום חסרון בעבודה.