חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מנחה ע"ש

תוכן

ואחר כך תאמר המנחה מלובש בבגדי שבת, והכונה כמו המנחה דחול, רק שיש כונה אחד להכין עלית העולמות. והסדר הוא זה: אדני שפתי תכוין להעלות הנפשות וב"ן דעשיה, אל הרוחות ומ"ה דיצירה, ואחר כך לנשמות ולס"ג דבריאה, ואחר כך הכל אל הנפש דאצילות שהוא ע"ב לגבי האחרים.