חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מנחה

תוכן

תפלת המנחה היא בין הערבים, והוא זמן שליטת הדין, ולכן הזיווג אז בסוד: ישראל ולאה, שהיא דינא קשיא. וממתקים אותה בכח הזיווג, ובזה כל הדינים נמתקים. ובתפלת המנחה לא יש לז"א אלא ו"ק דמוחין, כי הג"ר מסתלקות.

וסדר התפלה הוא: מזמור פ"ד, ופרשת התמיד, ופיטום הקטרת

להחליש כח הס"א. ותפלה לדוד, והכוונה של פותח את ידך, כתבתי

אותה למעלה בזמירות דשחרית.2

ואחר כך אומרים תפלת י"ח, וסודה לבנות לאה אב"א. ואחר כך להביאה פב"פ עם ישראל. וגם לבנות רחל בנה"י, ואחר כך עולה באחור נגד כל הפרצוף, כיון שבאה לאה פב"פ. והסדר הוא כך:

אדני שפתי תפתח - הכנה לתפלה3.

ברוך כריעת הגוף, ו' לגבי ה', לעורר יסוד אימא לתיקון לאה.

אתה כריעת הראש, י' לגבי ה', לעורר אותו לתיקון רחל.

יקוק זקיפת הגוף והראש - ה' לגבי י' 4,וה' לגבי ו'. לאה מדה בדעת: רחל בת"ת.

אלקינו ואלקי או"א ודעת מזדווגים להביא המוחין בז"א.

אבותינו ו"ק דאימא, ג"ת דאבא.


אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב - חג"ת שנעשו חב"ד, (כי עדיין הגדלות עומד כמו שהיה בבקר, אלא שהג"ר אינם באים בחב"ד, אבל הכלים נשארים כמו שהיו, חג"ת במקום חב"ד).

האל בנין לאה.

הגדול הגבור והנורא חג"ת דז"א; וג' אחרונות דמוחין בחג"ת לתיקון לאה.

אל עליון כתר ללאה5 בדעת; ולרחל בת"ת.

גומל חסדים טובים להביא ג' אמצעים דאבא בז"א. ומפרקין עליונים דחסד וגבורה - חו"ב ללאה; ומאותם של נ"ה - חו"ב לרחל.

קונה הכל הארת ג"ר דאו"א, (כי הם אינם באים כנ"ל). ודעת ללאה מפרק עליון דת"ת; ולרחל מפ"א דיסוד.

וזוכר חסדי אבות חג"ת ללאה מחג"ת דחג"ת; ולרחל מחג"ת דנה"י.

ומביא גואל לבני בניהם, נה"י ללאה מנה"י דחג"ת; ולרחל מנה"י דנה"י.

למען שמו עטרה ללאה ולרחל.

באהבה אימא מסלקת עצמה בסוד הנסירה, ונכנסת בלאה בכל הפרצוף שלה, זהו:

מלך כתר. עוזר חב"ד. ומושיע חג"ת, ומגן נה"י.

ברוך כריעת הגוף, ו' לגבי ה'. להחזיר פרקין תתאין דמוחין שנסתלקו בסוד הנסירה.

אתה כריעת הראש, י' לגבי ה'. להחזיר פרקין עילאין6.

יקוק זקיפת הראש והגוף, ה' לגבי ו'. לאה בפ"ב עם ישראל; רחל נגד כל הפרצוף דז"א אב"א.


מגן אברהם כל זה בחסד.

אתה גבור בגבורה. אתה קדוש בת"ת, והם חג"ת שנעשו חב"ד, וכנ"ל בתפלת שחרית.

ברכות אמצעיות להאיר ללאה מט' פרקין דחג"ת לט' ספירות שלה :ולרחל מט' ספירות דז"א, כי היא כנגד כולו.

אתה חונן מפרקין עליונים דחסד ות"ת לחכמה ודעת דלאה; ומחכמה ודעת דז"א לחכמה ודעת דרחל אב"א.

השיבנו מפרק ראשון דגבורה לבינה דלאה: ומבינה דז"א לבינה דרחל אב"א.

סלח לנו מפרק ב' דחסד לחסד דלאה; ומחסד דז"א לחסד דרחל אב"א.

ראה נא בענינו מפרק ב' דגבורה לגבורה דלאה; ומגבורה דז"א לגבורה דרחל אב"א.

רפאנו מפרק ב' דת"ת לת"ת דלאה, ומת"ת דז"א לת"ת דרחל אב"א.

ברך עלינו מפרק ג' דחסד לנצח דלאה; מנצח דז"א לנצח דרחל אב"א.

תקע בשופר מפרק ג' דגבורה להוד דלאה; ומהוד דז"א להוד דרחל אב"א. (ומכוונים כאן כסדר שכתבתי בתפלת שחרית).

השיבה מפרק ג' דתפארת ליסוד דלאה, ומיסוד דז"א ליסוד דרחל אב"א.

ולמלשינים כתר דרחל.

על הצדיקים יסוד דת"ת מכין לזיווג פב"פ עם לאה; ויסוד דז"א לזיווג אב"א, (כי גם לרחל נעשה מעט התחברות בהיותה אב"א). הג"ה: ר"ל שלישראל נעשים נה"י חדשים למעלה מן החזה, כדי שיוכל להזדווג עם לאה, והיינו שחלקים מחג"ת משמשים במקום נה"י, וזהו: יסוד דת"ת, וכן הוד דגבורה, וכל השאר גם כן.

ולירושלים הוד דגבורה לזיווג פב"פ; והוד דז"א לזיווג אב"א כנ"ל.

את צמח נצח דחסד לזיווג פב"פ, ונצח דז"א לזיווג אב"א.

שמע קולינו ת"ת דדעת לזיווג פב"פ; ות"ת דז"א לזיווג אב"א.


ג' אחרונות להאיר מנה"י שנעשו חג"ת, ללאה ולרחל.

ובשים שלום מכוונים יאהלוההי"ם7.

וחוזרים התפלה בקול, וסודה להאיר לרחל מבחינת העליה של הבקר, כי ללאה אין יש עליה.

ואחר כך אומרים וידוי לעורר החסדים לזיווג כנ"ל.

ואומרים ויעבור וסודו להאיר מי"ג תיקונים דא"א אל הט' דז"א הארה לבד, אבל אינם נשלמים לי"ג כמו בשחרית, כי הוא זמן דין. ונופלים על פניהם, ומכוונים להוריד הג' בחינות דנפש דנר"ן, לג' קליפות דבי"ע, ולברר משם בכח ג' ב"ן (הרמוזים כאן כנ"ל8 ) כל הניצוצין שיש שם לצורך זיווג ישראל ולאה, ואחר כך להעלותם ביסוד דלאה בכח ג' ב"ן. ושם יש שם אדט"ד בוכ"ו, והם הפנים ואחוריים דאקי"ק, והם בגימט' ב"ן, ושם אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה הכל עולה בא"ר. והזכר מוריד מ"ד בבחינה זאת, ונעשה הזיווג דישראל ולאה, ומכוונים יאהלוההי"ם.

ומסיימים התפלה, ואומרים עלינו לשבח, והכוונה כתבתי אותה בתפלת שחרית וע"ש.


1ראה עוד אדיר במרום עמ' רל"ט.

2 ראה להלן עמ' קצד, כוונת הקדיש של קודם מנחה.

3 בכל מקום שאין ק"ש לפניו (כמו מוסף), משמש ה"אדני שפתי תפתח" לבמקום ק"ש - המשכת מוחין ו"ק דאי', כדי שיוכל אחר כך בעמידה להמשיך ג"ר. מה שאין כן בכאן במנחה, שאין מוחין דג"ר, כוונת אדני שפתי כו' , הוא "הכנה לתפלה".

4 הסדר הוא: ה' לגבי ו'. ה' לגבי י' .

5 מכאן מתחיל בנין לאה, נוסף על הבנין דלעיל בהא-ל הגדול כו', ויש להבין ענינו.

6 לכאורה צ"ל: אמצעים. כי אין ג"ר במנחה, וכנ"ל. וכן הוא בהדיא להלן בערבית.

7 ראה אדיר במרום עמ' רל"א.                                                                

8 בתפילת שחרית.