חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מלאכים-צדקיאל

צדקיאל
באפן, שיש ד׳ סטרין חו"ג תו״מ שבכל אחד מהם ג׳ קוין חג״ת במיכאל. שבסטר מערב שהוא מלכות יש ג׳ מלאכים שהם חג״ת אשר שם, שנק' מיכאל צדקיאל ועוד מלאך שלא נזכר שמו. ...הוא רישא לסטר ימינא צדקיאל וכו' דאיהו תחות שולטנא דמיכאל וכו' וחד ממנא אתקם על ארבע תלת דהיינו ג׳ מלאכים שבצד המלכות דד׳ סטרין