חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מט

תוכן

מט. ובזה קל להבין עניין שורש וענף בהעולמות, כי כל הריבויים שבדצח"ם שבעולם הזה, יש לו שכנגדו של כל פרט ופרט בעולם העליון ממנו בלי שום הפרש כלל וכלל בצורתם, רק בחומר שלהם בלבד, כי החיה או האבן שבעולם הזה הוא חומר גשמי, והחיה והאבן שנמצא לנגדו בעולם העליון, הוא חומר רוחני, שאינו תופס לא מקום ולא זמן. אמנם האיכות שבהם הוא ממש אחד, וזהו ודאי שצריך להוסיף כאן עניין יחס החומר על הצורה, שזהו מותנה גם באיכות הצורה כמובן. ועל דרך זה מרביתם שבדצח"ם שבעולם העליון, תמצאם כמותם ודוגמתם ממש בעולם שבעלי העליון וכו', עד עולם הא' ששם כבר נמצאים כל הפרטים בגמר מלאכתם, בסוד הכתוב (בראשית א, לא) "וירא ה' את כל אשר עשה, והנה טוב מאד".