חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מו

תוכן

מו. וכן הדבר שלפנינו, אשר חכמת האמת, כלומר, חכמת התגלות האלקית בדרכיו אל הנבראים, בדומה להחכמות החיצוניות, צריכה להמסר דור דור, אשר כל דור מוסיף איזה חוליא על קודמיו, שבזה הולכת החכמה ומתפתחת, ויחד עם זה, נעשית מוכשרת להתפשטות יותר רחבה בין ההמון. ועל כן כל חכם מוכרח למסור את כל מה שירש בהחכמה מדורות הקודמים, וגם את הוספתו עצמו שזכה בה, אל תלמידיו ואל דורות הבאים אחריו. ומובן מעצמו, שאף על פי שהשגה הרוחנית בתור שהיא מושגת בהמשיג אי אפשר כלל למסור לאחר, ומכל שכן לחרות עלי ספר, כי העצמים הרוחניים לא יבואו באותיות הדמיון בשום פנים שבעולם (ואף על פי שנאמר (הושע יב, יא) "וביד הנביאים אֲדַמֶה", אין זה כפשוטו ח"ו).