חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו הנהנה מסעודת חתן, בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר לה
חז"ל (ברכות, ע"ב) אמרו הנהנה מסעודת חתן, ואינו משמחו, עובר בחמשה קולות וכו'. ואם משמחו מה שכרו. אמר ר' יהושע בן לוי, זוכה לתורה, שנתנה בחמשה קולות. ויש להבין, מהו הפירוש, שאם נהנה, הוא צריך לשמחו. ואם לא נהנה מסעודת חתן, אינו צריך לשמחו. ועוד, מהו הענין שצריך לשמחו. האם החתן הוא בעצבות, כשהוא נעשה חתן, שצריכים להשתדל לשמחו. ועוד יש להבין, עם מה יש לשמח את החתן, שעל ידי זה שהאדם משמחו, האדם יזכה אח"כ לתורה. הגיון מחייב, שאם אומרים לאדם שיעשה איזה מצוה, מבטיחים לו שכר עולם הבא. וכאן אמרו, שיהיה לו שכר, שיזכה לתורה. האם זהו שכר, המחייב לשמחו את החתן. וכל זה, איך זה להבין בעבודה.
וכמו כן יש להבין, מדוע לא מחייבים לשמח את הכלה, רק החתן. וכאן בכלה אנו מוצאים חיוב אחר, היינו שבכלה אמרו (כתובות, ט"ז ע"ב) כיצד מרקדין לפני הכלה. בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. אמרו להם, בית שמאי לבית הלל, הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים לה, כלה נאה וחסודה. והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. אמרו להם, בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו. הוי אומר, ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.
ויש להבין, מדוע בכלה מדברים רק מריקוד. ולא אמרו, שצריכים לשמח את הכלה, רק בעת הריקוד איזה שם לתת להכלה, אם כמות שהיא, או לתת שם יפה, אף על פי שאינו אמת.
הנה גם שבת נקראת בשם כלה, כמו שכתוב לכה דודי לקראת כלה. ולפני שבת יש ששת ימי המעשה, שבששת ימים האלו אנו צריכים לטרוח להכין הכל בשביל שבת. וגם אנו אוכלים סעודת שבת.
הנה שבת נקראת בשם מלכות. כלה נקרא מלכות. וגם ארץ-ישראל נקראת מלכות. וגם הבריאה באופן כללי נקראת בשם מלכות. כלומר, שיש לנו לדבר באופן כללי בשני נושאים, היינו בורא ונבראים. הנה הבורא נקרא חתן. והנבראים נקראים כלה. חתן נקרא על שם נחות דרגה, כמשרז"ל נחות דרגה, נתיב איתתא [רד דרגה וקח אשה], שפירוש הוא, שאין הבורא יכול להקראות בשם חתן, אלא בזמן שיש לו כלה. כמו בגשמיות, שאנו אומרים, שאדם הזה הוא חתן. פירושו הוא, שיש לו כלה. ומה מרמז לנו זה ברוחניות. היות שאין שייך לומר בורא בלי נבראים, לכן יוצא, מי הוא שאומר שיש בורא. זהו לאחר שנברא נבראים, והם משיגים אותו, שהוא ברא אותם, אז הנבראים אומרים, שיש בורא. אבל אם אין מי שישיג אותו, נמצא, שאין מי שידבר ממנו. לכן כשברא הנבראים, וזה היה על ידי שצמצם עצמו אחר כמה צמצומים, היה אפשרות שיצא נבראים, שהם בחינת מקבלים, ושהם רחוקים ממנו יתברך מבחינת הפכיות הצורה, שרצונו יתברך הוא רק להשפיע, ורצון הנבראים הוא אך לקבל. ושינוי צורה ברוחניות עושה ריחוק ופירוד. נמצא, שדוקא על ידי שהשפיל עצמו, בכדי שהנבראים ישיגו אותו, אז יש לדבר שהבורא נקרא חתן. שהשפיל עצמו, שישיגו אותו. והמשיגים הם נקראים בחינת כלה, שהיא יודעת שיש חתן. ואם הנבראים לא היו משיגים אותו, בטח שהוא לא היה נקרא חתן, והמשיגים לא היו נקראים בשם כלה.
וזהו כשאנו מדברים בכללות העולמות, אז מבחינים הכל לב' בחינות, א' הוא האור המשפיע, הנקרא חתן, שמאיר לתוך העולמות על ידי צמצום ומסך, שזה נקרא בחינת חתן. ב' הכלי המקבלת את האור והשפע, שנקרא מלכות של כללות העולמות. אלא באופן פרטי יש הרבה בחינות בהאור, שענין ריבוי בא מסיבת הכלי המקבלת אותם. כלומר, בהאור בעצם אומרים אין שינוי באור, אלא כל השינויים הוא בהכלי. מטעם כנ"ל, היות שאין האור מאיר, אלא על ידי צמצומים, ובשיעור שיש השתוות בין האור להכלי. לכן תלוי זה בעבודת המקבל, כמה שיכול לתקן עצמו, שיהיה לו השתוות עם האור. לכן מטעם המקבל, הנקרא כלי, יש להבחין הרבה בחינות בהאור. לכן, הגם שיש לנו הרבה פרטים, מכל מקום באופן כללי הוא אור אחד וכלי אחד, כמו שלומדים בגמר התיקון יהיה ה' אחד ושמו אחד.
הנה שבת נקראת בשם כלה. ויש לפניה ששת ימי המעשה, שאז היא זמן של טרחא, כמו שכתוב ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וכו'. ששבת נקראת בחינת גמר מלאכה, וכלה נקראת גם כן בחינת גמר מלאכה, כמו שכתוב כלת משה, שהמלאכה נגמרה.
ויש להבין ענין המלאכה מהו. ומהו גמר המלאכה הנקרא שבת בעבודה. הכתוב אומר אשר ברא אלקים לעשות. וכפי שמפורש בהסולם חלק א', הפירוש הוא ששת ימי המעשה היא תיקון השש מידות, הנקראים חג"ת נה"י. והיא מטעם, שהבורא ברא את העולם עם בחינת רצון לקבל לעצמו, שזה נקרא ברא, היינו יש מאין. והיות שהיא בחינת שינוי צורה, הגורם ריחוק ופירוד, הכלי הזה, שהבורא ברא אותה, ניתן לתחתונים לעשות. היינו לתקן אותה. כלומר לתת על המעשה של קבלה את הכוונה בע"מ להשפיע, שזה נקרא דביקות, השתוות הצורה, שבזה נתקן הבריאה, הנקרא מקבל לעצמו ופירוד, בתיקון של דביקות, שהקבלה מקבלת צורת השפעה. ובעת שהתחתונים נותנים את הכלי הזה, אז האור יכול להגיע להתחתונים. כלומר, שאז בא מחשבת הבריאה, שהוא רצונו להטיב לנבראיו, לכלל מעשה. וזה נקרא גמר מלאכה של הכלי, המוכשרת לקבל את השפע השייכת להכלי.
נמצא, ששת ימי המעשה הוא בחינת עבודה לעשות את הכוונה דלהשפיע. ושבת נקרא, שכבר הוכן את הכלי, שיהיה בע"מ להשפיע. לכן כשבא שבת, פירוש, כשהאור בא לכלי המוכנת להאור, אז נקרא שבת, היינו שכבר שבת ממלאכתו, היינו ממלאכת עשיית הכלי, כי כבר תיקן את הכלי. וכשהאור מאיר בהכלים, אין להכלי מה לעשות. רק להנות מהאור, שזהו מטרת הבריאה להטיב לנבראיו. וזהו הפירוש מה שארז"ל בא שבת, באה מנוחה. כי בזמן שהאור מאיר בהכלים, אין כבר מקום לעבודה, אלא נקרא שנהנה מסעודת שבת. וזהו מה שרז"ל מי שלא טרח בערב שבת לעשות כלים, מה יאכל בשבת. היינו, ששבת נקרא סעודה, היינו שהוא זמן של קבלת טוב ועונג. ואם אין לו כלים מוכנים מערב שבת, וכשבא האור, אין לו כלים במה לקבל את הסעודה. לכן נקרא שבת כלה, מלשון גמר, סיום, השלים. כמו שכתוב, ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. שפירושו, שהסעודה כבר מוכנת, בגלל שכבר נגמרו הכלים לקבלת הסעודה. כידוע, שהאור, לא שייך לומר שחסר, כמו שכתוב מלוא כל הארץ כבודו. אלא כשיש כלים מוכנים, רואים את האור. היינו האור בא לכלל גילוי לתוך הכלים.
הנה ארץ-ישראל גם כן נקראת כלה, על שם שיש לה חתן. כמו שכתוב ארץ, אשר עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה עד אחרית השנה. ולכאורה קשה להבין, מהו דוקא ארץ ישראל הוא כך. הלא כתוב עיני ה' משוטטות בכל, ולאו דוקא בארץ ישראל. ויש לפרש, שהתורה נותנת לנו סימן, לאלו עובדי ה', הרוצים לדעת, אם הם כבר זכו לבחינת ארץ-ישראל. הסימן הוא, כשהאדם מרגיש, שעיני ה', היינו השגחתו יתברך, משגיח בבחינת טוב ומטיב, זהו נקרא, שהאדם נמצא בארץ-ישראל. שאז ארץ ישראל נקרא כלה, היות שיודעת שיש לה חתן. וכנ"ל, כי אצל מי נמצא החתן. היינו, מי יודע שיש חתן. זה שמשיג את החתן. ודרגה זו נקראת כלה. כלומר, שכבר זכה להשגת אלקות. שהאור הוא בחינת אלקות, והמקבל את האור, הוא המשיג. לכן ארץ ישראל נקראת בחינת כלה, היינו שמגולה בה החתן, שה' הוא המשגיח.
הנה בכדי להשיג את ארץ ישראל, הנקראת ארץ, שהיא בחינת כלה, גם כן נהוג כמו שנהוג בגשמיות, שהולכים לחפש כלה, שלא תהיה בה שום חסרון, כמו שכתוב אצל המרגלים, שדברו לשון הרע על ארץ ישראל. היינו, שאמרו, שהכלה, היינו הארץ, אינה כדאי לקחת אותה. מהרבה סיבות. יש שאמרו, שהיא בעלת גאוה, שהיא דורשת מאדם הרבה דרישות. היינו, שהאדם יבטל את דעתו ורצונו נגדה. ורק מי שיכול ללכת בעינים עצומות, ולשמוע את כל פקודותיה, אותו היא יכולה לדבר עמו. ואם הוא ירצה להבין, מה שהיא אומרת לו בתוך הדעת, תיכף היא בורחת מפניו. אם כן, הם אומרים, איך אדם מבטל את כל ישותו בשבילה. זאת אומרת, היא כל כך חזקה בדעתה, שאם הוא ימרה את מה שהיא אומרת לו פעם אחת, תיכף היא בורחת ממנו. כלומר, שענין ארץ-ישראל היא בחינת מלכות שמים. וצריכים לקבל את המלכות בבחינת למעלה מהדעת, ושלא לחכות עד שהגוף יסכים לקבלת עול מלכות שמים. והקבלת מלכות שמים צריך להיות, שהאדם יגיע לאהבת ה' בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך. והכל על הבסיס שלמעלה מהדעת, כלומר כניעה ללא תנאי. היינו, הגם שהגוף לא מבין.
והאדם צריך ללכת ולקבל את הארץ בעינים עצומות, היינו למעלה מהדעת. ואם האדם באמצע עבודה, כשזכה לאיזו עליה ברוחניות, ומרגיש טעם בעבודה, ואומר עכשיו אינני צריך להאמין באמונת ה', היות שכבר אני מרגיש טעם בעבודה, והטעם שיש לי בעבודה, את זה אני לוקח לבסיס. נמצא, בזמן הזה הוא כנ"ל בהמשל, שברגע שהוא רוצה להבין את הענין האמונה למעלה מהדעת, למה לי, אלא אומר שעכשיו כבר יש לו יסוד להאמין בה', תיכף היא בורחת ממנו. היינו, שכל העליה, מה שהוא היה מרגיש, תיכף הוא יורד ממצבו. וזה נקרא, שהמלכות הנקראת ארץ - ישראל, בורחת ממנו. והוא נשאר בבחינת חוץ לארץ. וזהו כמו שארז"ל ארץ העמים, אויר שלהם טמא. פירוש, שהאדם בזמן הירידה, נמצא, שהוא יורד מארץ-ישראל ונכנס לארץ העמים, שאויר שלהם טמא. פירוש, שכל המחשבות של אומות העולם נכנסים לתוך מוחו ולבו, ובחינת הרצונות של ישראל, הנקרא רצון ישר-אל, מסתלק ממנו. ובמקומו בא הרצון של אומות העולם, שהם הלעומת דקדושה. נמצא, במצב הירידה האדם אומר מה הרוחתי, בזה שנתתי הרבה יגיעות, בכדי להרויח קדושה. ואני רואה עכשיו, שלא די שלא הרוחתי כלום, אלא אני עתה יותר גרוע מטרם שנכנסתי להשיג את העבודה דלשם שמים. היינו שאומר לא די שאין לי הכוונת דלהשפיע, אלא אפילו בבחינת המעשה, נעשה עתה המצב יותר קשה לקיים. כלומר, בבחינת המעשה בלי כוונה. משא"כ מטרם שרציתי לכנוס לארץ-ישראל, בקל הייתי יכול לקיים תורה ומצות.
וזה הוא כמו שכתוב בזה"ק (שלח, דף כ"ב, ובהסולם אות ס"ג) וז"ל, ז"ש וישובו מתור הארץ. וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת. שאמרו, מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם וכו'. ולעולם ההוא מי יזכה, ומי יבוא לתוכו. מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך וכו'. הרי עמלנו ולמדנו, כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא העולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בו. אלו בני האמונה, מה אמרו, אם חפץ בנו ה', ונתנה לנו. כיון שאדם משתדל ברצון הלב להקב"ה, יזכה בה, כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב וכו', עכ"ל.
הרי אנו רואים, ארץ ישראל היא בחינת מלכות, היינו בחינת כלה. ששולחים אנשים לראות, אם הכלה טובה היא, ואם היא גאותנית. וגם שבת נקראת כלה מבחינת גמר מלאכה. לכן לפני שבת, יש ששת ימי המעשה, שהעבודה והטרחא הוא, להסתגל להתנאים שהכלה מציגה, אם רוצים לקבל אותה. והטרחא שיש בששת ימי המעשה, היא כמו שהיה במרגלים, לפעמים חושבים שהכלה היא טובה, ומי שלוקח אותה, הוא איש המאושר בעולם, וכדאי לעשות הכל, היינו לקבל כל התנאים שלה, מה שהיא דורשת.
ומה היא אומרת, שרק לאחר שהאדם יגיד, שהוא מבטל את צרכיו, מה שגופו של אדם דורש, היינו הרצונות שלו, מה שהיא לתועלת עצמו, הוא מוותר עליהם, ואינו דואג אלא לתועלת הכלה, הנקראת מלכות. כלה, שהיא בחינת מלכות שמים, שרק אז, מתי שהוא יבטל את עצמו, על דרך שארז"ל אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שכל המחשבות והרצונות, שנוגע לצורך עצמו, הוא ממית. ואינו דואג אלא לתועלת ה'. כמו כן בששת ימי המעשה יש להאדם עליות וירידות. כלומר, שלפעמים האדם אומר, שהצדק עם המרגלים. מה שאמרו, שצריכים לברוח מהמערכה, שאין זה בשבילם. ולפעמים הם מתגברים ואומרים, שהצדק הוא עם יהושע וכלב, שהם היו אומרים אם חפץ בנו ה' ונתנה. ולאחר שגומרים את העבודה, היינו שכבר האדם מסכים לכל דרישות של הכלה, אז האדם זוכה, ששבת נקרא שבת מלכתא. היינו, שכל הטוב ועונג מה שהיא מקבלת מהחתן, היא נותנת לאדם, המבטל את עצמו נגדה. וזהו הדרישות שהיא מציגה. שדוקא לאחר שהוא יקבל על עצמו את התנאים שלה, אז היא מראה את מה שהאדם מרויח בחיים שלו, אם הוא יכול לקבל אותה בתור כלה. ואז הכלה מקבלת שם, שהיא בת מלך, וכלום חסר בבית המלך.
ובהאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מהו שצריכים לשמח את החתן. התשובה היא, היות מבחינת ענף ושורש החתן נקרא הבורא, והכלה נקראת הנבראים, מה שהם צריכים לקבל מהבורא. והיות שהבורא ברא את העולם על המטרה להטיב לנבראיו, לכן בזמן שהנבראים מקבלים את הטוב ועונג, זהו נקרא שמחת חתן, כשרז"ל "לא היה שמחה לפניו, כיום שנברא בו שמים וארץ". נמצא, שכל אדם נהנה מסעודת חתן. היינו, שכל הנאות שישנם בעולם, באים מהבורא, שזה נקרא סעודת חתן. ואינו משמחו יהיה הפירוש, שהוא מדבר לשון הרע על הכלה. כלומר, שהאדם אומר, שהכלה אינה יפה, והיא מלאה חסרונות. שענין כלה נקרא בחינת הנבראים, שהם צריכים לקבל את הטוב ועונג מהבורא. והם אומרים, שהכלה, הנקראת בחינת מלכות, שהיא כלל כל הנשמות, אין היא נותנת להנבראים טוב ועונג. נמצא, כאילו שאין הבורא נותן לה שום דבר. נמצא, שאם האדם אומר, שאין למלכות מה לתת להנבראים, נמצא, שמדבר לשון הרע על הכלה, שהיא עניה ודלה. וגם מדבר לשון הרע על הבורא, מטעם שהבורא לא נותן לה שום דבר, שיהיה לה מה לתת להנבראים.
לכן כל אדם הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו, עובר בחמשה קולות. שענין חמישה, כידוע, שברוחניות כל דבר שלם נקרא חמישה ספירות, חמישה עולמות. לכן נקרא עובר, היינו עובר עליהם, ואינו מקבלם. ואם משמחו, שואל הגמרא, מאי שכרו. אמר ריב"ל זוכה לתורה, שנתנה בחמישה קולות. ויש להבין, מדוע לא מבטיחים לו, שזוכה לבחינת עולם הבא, כמו שמבטיחים בכל המקומות. והתשובה היא, היות שהוא משמח את החתן, היינו שהוא מאמין במלכות שמים, שהיא בחינת הכלה. שהוא אומר, שהיא כלה יפה וטובה. שהוא מאמין בבחינת אמונה, שיש לה חתן. וכבר רואים, שהוא נמצא אצל הכלה. וזה נקרא סעודת שבת. פירוש כנ"ל, שאז, בשבת, המלכות, שהיא הכלל של הנשמות, כבר יש בה, מה שהבורא, הנקרא חתן, רצה לתת בשביל הנשמות. וזה ענין, ששבת היא בחינת מעין עולם הבא, שאז הזמן שנהנין מסעודת החתן.
ובהאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אומר, שהשכר של מי שמשמח את החתן, הוא זוכה לתורה. ולא אומר, שזוכה לעולם הבא, כמו שכתוב בהרבה מקומות. התשובה היא, במה האדם יכול לשמח את החתן בעבודה, כשהחתן נקרא הבורא, זה שהאדם אומר שהכלה היא יפה בלי שום חסרון. מזה החתן נהנה כנ"ל, שכלה נקראת מלכות מבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואומר, שמלכות, שהיא מנהגת את העולם בשליטתה, ומנהגת בבחינת טוב ומטיב. וזהו כמו שכתוב (שיר השירים ד, ז) כלך יפה רעיתי ומום אין בך. אז האדם זוכה לבחינת תורה, שהיא נקראת סעודת המלך, שהיא בחינת תורה, מבחינת שמותיו של הקב"ה, שתורה זו אינה מתגלת מטרם שהאדם זוכה לבחינת אמונה, הנקראת בחינת מלכות שמים.
אולם מטרם שזוכים לבחינת אמונה, הנקראת מלכות בחינת כלה, יש שם עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד, ששם כל העבודה, איך לזכות שהאדם יקבל על עצמו עול מלכות שמים, שלא יעשה שום דבר למה שנוגע לתועלת עצמו, אלא כל מעשיו יהיו לשם שמים. שעל זה ארז"ל כיצד מרקדין לפני הכלה, היינו בכדי לזכות לבחינת כלה. ובזה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא. היינו, איך שהאדם מרגיש, אם טוב לו או אם חס ושלום רע לו, על הכל הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, היינו שכל ההרגשותיו הוא לטובתו. וזה קשה מאוד. אבל בית הלל אומרים, שהאדם צריך לומר, שמה שהוא מרגיש במצב שהוא נמצא, שלא טוב לו, הוא צריך להאמין, שזה כן טוב, רק הוא לא רואה את הטוב, משום שעדיין לא ראוי לראות. לכן מה שהוא מרגיש אינו אמת, מטעם עינים להם ולא יראו, וכו'.
וכולם אומרים, שהאדם צריך ללכת למעלה מהדעת ולשמח את החתן. לכן יש ב' מיני עבודות, א' של ששת ימי המעשה, שאז הזמן של העבודה. ב' בחינת שבת, שאז הזמן של הסעודה. [עיין מאמר י"ב, תשמ"ט].