חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מדת הקב"ה ומדת האדם

תוכן

וא"ר זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא: בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק. אבל הקב"ה אינו כן, מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק, שנאמר, ויאמר אם שמוע תשמע. אם שמוע, תשמע, ואם לאו לא תשמע.ד"א אם שמוע בישן תשמע בחדש. עכ"ל. (ברכות דף מ' ע"א).