חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לפני מי אתם מטהרים

תוכן

שמעתי ממורי שליט"א, "כשנחרב הבית מיד אמר ר"ע לתלמידיו, נחרב הבית, )בלשון של מהו בכך( גשו ונלמד )פירוש התנועה כבלי משים כלל לזה(".

ולע"ד נראה הפירוש של הדברים הקדושים האלו, דהנה הקדוש הזה, היה תמיד מורה את תלמידיו, )יומא פה:( "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין" וכו'. אבל לא שמשו כל צרכן בענין הזה, ומתו בימי הספירה וכו'. )יבמות סב:( "עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם". ואז שמעו בעצמם, דהיינו, שראו בעיניהם למי הם מטהרים את עצמם, ומי מטהר אותם. וזה פירוש הדיבורי קודש הנ"ל, כשנחרב הבית אמר להם מהו בכך, צא ולמד למי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם. שאלו הדברים צריכים עיון גדול, לכן אין לכם עתה רק להצליל דעתכם ללימוד הזה והבן.

וזה סוד שאין אתה בן חורין להפטר ממנה, דהיינו בכל רגע ורגע, שייך ב' למודים הנ"ל, או לשמוע הלימוד מר"ע רבם, או לראות בעיני עצמו והבן.