חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה

תוכן

שאנחנו רואים שהקב"ה בא עם התורה לאומות העולם, ולא רצו לקבלה, הוא מטעם ששאלו מה כתוב בה? אזי תיכף הם השיבו שלא רוצים לקבלה, מטעם שראו שאין זה באפשרותם. לכן כשבא אצל ישראל עם התורה, הם לא שאלו שום דבר, ותיכף השיבו "נעשה ונשמע" (שמות כ"ד ז') שאם היו שואלין גם הם, אזי לא יכלו גם הם לקבל את התורה, משום שזה אמת, שא"א לקבל את התורה בידי אדם לבד וזהו "שלא עליך המלאכה לגמור" וע"כ אם תאמר שאינו לא מקבלה! זהו בלתי אפשרי, אלא אם הקב"ה בא ואמר שיקבלו, בטח שנוכל לקיים, הגם שלא רואין, אלא ה' יגמור בעדי. וזהו "ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה" (אבות ב' ט"ז), אלא "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה" (קהלת ט' י').