חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לא אמות כי אחיה (תהלים קיח, יז). א'. גרסא ב'

תוכן

ד' תרומה תש"ג ת"א
בפסוק "לא אמות כי אחיה" וכו'. בכדי שהאדם יגיע לאמת, צריך שיהיה בהרגשה, שאם לא משיג את האמת הוא מרגיש את עצמו למת, כי רוצה לחיות. זאת אומרת שהפסוק "לא אמות כי אחיה" וכו', נאמר על מי שרוצה להשיג את האמת.
וז"ס "יונה בן אמיתי" [יונה א' א'], יונה מלשון אונאה, "בן" מלשון מבין, שמבין משום שתמיד מסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, ורואה שאִינה את עצמו, ואינו הולך בדרך האמת, כי אמת נק' להשפיע, היינו לשמה, והיפוך מזה-אונאה ושקר, היינו רק לקבל, שהוא שלא לשמה. ועי"ז הוא זוכה אח"כ לבחי' "אמיתי", היינו לאמת.
וז"ס "עיניך יונים" [שיר השירים ד' א'], שהעינים דקדושה הנקראות עינים דשכינה הקדושה- "יונים". מרמים אותנו וחושבים שאין לה עינים ח"ו, כמ"ש בזה"ק בסוד "עולמתא שפירתא דלית לה עינין" [זהר משפטים אות ט"ו]. והאמת היא, שמי שזוכה להאמת, אז הוא רואה שיש לה עינים, שז"ס "כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה" [תענית כ"ד ע"א].