חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כי תבא

תוכן

כי תבוא (כ"ח י'): וראו כל הארץ, כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך.
וראו וכו'. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש (ברכות ד' ו' ע"א), ופירשו בתוספות, היות שיש בהם רוב של שם שד"י, ש' בבתים וד' ברצועות.
היינו שהמשמעות וראו, כי שם ה' הכוונה לתפילין של ראש, שרואין שם את השם, הרוב של שם שד"י. ותוספות מקשה קושיא (שבת כ"ח), רצועות דקאמר שם מן המותר בפיך ולא מפיך. (ועוד במגילה כ"ו), קרי לרצועות תשמישי קדושה בעלמא. אם כן משמע שהד' שישנו ברצועות לא נכנס בעיקר תפילין של ראש. אם כן מהו המשמעות מפירוש, וראו שקאי, על תפילין שבראש? וכן נותן טעם, שהוא בגבהו של ראש ונראין, דשייך בהו וראו, אבל תפילין של יד מכוסין, דכתוב לך, לאות על ידך ולא לאחרים.
ויש לשאול:
מדוע תפילין של יד צריכים להיות מכוסין ושל ראש, לא?
ואאמו"ר תש"ר בחינת תורה, ותש"י בחינת אמונה.