חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כיצד זוכים להשגה

תוכן

כיצד זוכין להשגה

אי אפשר לזכות להתלבשות שכינתו ית', זולת על ידי שפלות אמתי, כלומר, כאותו שיעור שאין כל העולם יכולים לעמוד ולהתקיים בשיעור שפלות כמותו.

כי אורו ית' אינו פוסק מלהשפיע לתחתונים אפי' רגע, אלא כל המוכן לו מקבל אותו, ושאינו מוכן אינו מקבלו, וכיון שאתה אומר 'רם ה' ושפל יראה' (תהלים קלו, ו), א"כ כל ההכנה היא השפלות והקלקול הוא הגאות[1].

ובזה תדע שעל כן אין בני העולם ראויים להתלבשותו ית', מסבה שאינם יכולים להשפיל את עצמם כראוי. ולפיכך אם אתה רוצה לקבל השפלות הרצויה, צריך שתדע ששיעורו הוא שפלות עמוקה כזה, שאין בני העולם יכולים לעמוד בו, דאי לאו הכי היה גם עליהם נגלה אור ה'

[1] עי' ברכת שלום שמעתי (מאמר קיב): "איך אפשר להיות השתוות עם ה', בזמן שהאדם הוא מקבל, והשם ית' הוא משפיע. ולזה אומר הפסוק "רם ה' ושפל יראה". אם האדם מבטל את עצמו, נמצא שאין לו שום רשות להיות מפריד בינו לה', אז הוא "יראה", היינו שזוכה למוחין דחכמה. ו"גבוה ממרחק ידע". אבל מי שהוא בעל גאוה, היינו שיש לו רשות בפני עצמו, אזי הוא נתרחק, משום שחסר ההשתוות". עי"ש גם במאמרים קטו וקטז.