חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כז

תוכן

כז. אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם, כתפקידם הראוי להיות לדמות משא ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של ענין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להשמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", כי ממלכת כהנים פירושה, שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים, דהיינו כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קנין גשמי בארץ, כי ה' הוא נחלתם (ע"פ דברים יח, ב) כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה, כולה מוקדשת לה' ית'. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצות השי"ת ולמלא את צרכי זולתו שלא יחסר כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצרכי עצמו.
שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין - מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקרבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש, כי מה לי העסק בהמצוה של הקרבת עולה לה' שהיא מצות עשה, ומה לי אם מקיים המצות עשה של "ואהבת לרעך כמוך". ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קרבן לה'. ולא עוד, אלא שהסברא נותנת אשר המצות עשה של ואהבת לרעך כמוך היא עוד יותר חשובה מהמקריב קרבן, שהוא משום מה שהוכחנו לעיל (באות יד וטו, עש"ה).
אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהיא הזדככות הגוף (כנ"ל אות יב), אשר אח"כ יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדביקות בו ית' שהוא תכלית הבריאה (כנ"ל באות ו' עש"ה). והנה השכר הזה מתבטא בהמלות "גוי קדוש", שע"י הדביקות בו ית' נעשינו קדושים, כמו שכתוב (ע"פ ויקרא יט, ב; כ, ז-ח) "קדושים תהיו לה' אלוקיכם כי קדוש אני ה' מקדישכם".
והנך רואה שבמלות "ממלכת כהנים" מתבטאת כל צורת העבודה על קוטבה של "ואהבת לרעך כמוך", דהיינו ממלכה שכולה כהנים שה' הוא נחלתם ואין להם שום קנין עצמי מכל קנינים הגשמיים, ובעל כרחינו יש לנו להודות, אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בענין "ממלכת כהנים" הזו, כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קרבנות למזבח, כי לא יתכן זה להאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בענין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים הלא כבר נאמר 'וגוי קדוש', אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר, אינו אלא רק במה שה' הוא נחלתם, שנעדרים מכל קנין גשמי לעצמם, והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך הכולל כל התורה כנ"ל, ובמלות 'גוי קדוש' מתבטא כל צורת מתן שכר שהוא הדביקות כנ"ל.