חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

כוונה בכניסה לבית הכנסת

תוכן

ואחר כל הולכים לבית הכנסת, ומכוונים שכנס"ת עולה י' פעמים ב"ן, וה"ס נוקבא הכונסת בה כל הפרצופים, כי היא מאנא דכלא. ומכוונים גם כן בכל יום אות א' משם אבגית"ץ וכו', ואחד מן השמות האחרים היוצאים ממנה. כגון: ביום א' - השם עצמו בסוד החסד; ביום ב' - קרע שטן בגבורה, וכן כולם. (הג"ה: וקודם שתתחיל בתפלה, תכוין לקבל עליך עול מלכות שמים, ומ"ע של ואהבת לרעך כמוך. ותאמר בפה, הריני מקבל עלי המצוה הזאת, ותכוין לאהוב כל אחד מישראל כגופך, ובזה תעלה התפלה שלך כלולה מכל ישראל, ותהיה מקובלת.)