חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

טעם שאין אוכלים אחד אצל השני בפסח

תוכן

בסעודת שחרית דיו"ט פסח תש"ח
אמר טעם על מנהג שנוהגין שלא לאכול אחד אצל השני מטעם כשרות, ולמה לא נוהגין כך כל השנה? וכמו- כן מי שיודעין בו ששם כשר בתכלית, אפילו יותר טוב מאשר אצלו בבית, ומכל מקום נוהגים שלא אוכלין?
והוא מסיבת, שאיסור חמץ הוא במשהו, ועל משהו אי אפשר לשמור את עצמו, אלא השי"ת יכול לשמור לו שלא יעבור על משהו. וזה ענין שכתוב שצריכין להזהר על משהו חמץ, שהאדם מצֻוה על הזהירות, שצריך לשית עצות שלא יבוא לידי משהו חמץ. אבל בידי אדם אי אפשר לשמור את עצמו. לכן שרק ה' הוא השומר, ובטח שהשמירה היא באופן שלא כל אחד שוה, שיש שה' שומר אותו יותר ויש שלא שומר אותו כל ־ כך, וזה תלוי כפי הצטרכות האדם, כי יש בני אדם שיודעים שצריכים לשמירה יתירה, אזי הם ממשיכים שמירה יותר גדולה, ויש בני אדם שמרגישים שלא צריכים כל כך לשמירה ממרום. וזה לא ניתן להאמר, כי זה תלוי בהרגשה, כי יש שמרגיש את עצמו בחסרון והוא צריך לנטירותא יתירה.