חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חשבון ונזקו

חשבון ונזקו
למה עולה נגף בסבת מנין. ..., אלא משום שהברכה אינו שורה בדבר שבמנין, וכיון שנסתלק הברכה, שורה עליו הסטרא אחרא, והוא יכול להזיק. משום זה מקבלים כפר ופדיון להעלות המנין עליו.