חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמים-חכמי ישראל-השגתם

חכמי ישראל משיגין אותו
זהו ודאי אמת כמו שאמרת, שבישראל אית כמוהו, ודאי שפיר קא אמרת, ועם זה אינו סותר כלל את אמונתנו התמימה דלית מחשבה תפיסא בו כלל וכלל, ואיהו שליט בכל רומי שמיא, דהיינו שגם המלאכים העליונים אינם משיגים אותו ולא ידעי אתר דיליה, אמנם כלפי זה נתן לנו תורה ומצוות שע"י העסק בתורה ומצוות לשמה, זוכים ישראל להדבק בו ממש, ושכינתו יתברך מתלבשת בהם עד שהם עושים אותם המעשים שהבורא ית' עושה, שהם מחיים מתים ומורידים גשמים, ומקיימים שמים וארץ, וכו' ומבחינה זו הרי הם כמוהו ממש, שה"ס ממעשיך הכרנוך, אבל כל זה משיגים רק מבחינת אמונה שלמה ותמימה שאינם מעלים הרהור כלל וכלל כדי להשיג אותו בחכמתם. כדרך חכמי הגוים.