חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חוש שישי

תוכן

שכל נקנה                               


הוא מחויב להגיע דרך הדמיון בחי' חוש ששי, וכל עוד שנמצא באדם ציורים כוזביים ביחש הבורא לנבראיו לא מוכשר לזה, ואפי' המוכשרים אינם מטוהרים לגמרי לכן נברר רק חלק קטן מאותו היחש דהיינו מציורים היותר אמיתים שבו, אשר ע"כ נמדד הקנין הזה לפי מדת האמת שבציוריו ולרב תרבה נחלתו וכו". ולכן כשיתקדש כל העולם בבחי' מוח הדמיון שב... מסוגל בכל הקיפו סביב להתישבות חוש הששי כי לא יהי" נמצא שום ציור כוזב בבחי" היחש שבין הבורא ב"ה לנבראיו.
הג' אם פעלו עליו ב' לוחצים שהאחד צמצמו

הרבה והשני מתחו הרבה? אז אבד ממנו ב'

הכוחות הספוגיות כלומר שלא יוכל עוד להתנגד

כלום ואם תמתחו לא ישוב להתצמצם ואם תצמצמו

לא ישוב להתמתח.


כח הספוגי בכל דבר: אלא שיש חילוקים בחזקם כי אין לך דבר שאינו מתלחץ להתצמצם או להתמתח וכיון שההתלחצות וההמתחה נוהג בכל דבר 

הרי בהכרח שיש שם ספוגית.