חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ז

תוכן

ויש שהעירו לי על גילוי חכמה שבחיבור, כי לא יספיק להם כל הטעמים שהבאתי בהקדמה. אמנם אומר להם, ששורש כל הטעמים הוא כמו שכתוב (תהלים קיט, קכו) "עת לעשות לה' הפרו תורתך", שמתחילה היתה תורה שבעל פה כולה, כנגלה כנסתר, מסורה רק מפה אל פה, וכשנתמעטו הדורות, התחילו לכתוב מגילות סתרים כנודע, ואחר כך כשנתמעט עוד, התחילו לכתוב בביאור בהרחבה. וכן ממש מקרי הנסתר שמתחילה היתה נכתבת במגלות סתרים, בו בעת שכבר סידרו תלמידי רבי עקיבא משנה ספרא ספרי תוספתא וגמרא בבלי ירושלמי, מה שאין כן דברי רבי שמעון תלמיד רבי עקיבא שהתחיל לסדר הזוהר במגילות סתרים עד רבה בר בר חנה ודור שלאחריו שעוד הוסיפו על רבי שמעון בר יוחאי כמו מקרה הש"ס, אמנם בגניזו, כמו הנגלה שבטרם הסדרים דש"ס.
ואח"כ התחיל זמן התגלות, ונגלה סדרי רבי שמעון בר יוחאי ודורות שלאחריו בו בעת שהתחילו חכמי צרפת לבאר בהרחבה מקורי הש"ס, וזה המנהג עד היום.
וכהיום נתמעטו ביותר הלבבות, ויש פחד שלא תשכח החכמה ח"ו כולה, כי אינם מבינים כלל בחכמה שהרבה נפלו כבר לחצוניות הדברים.
ועל כן עשה ה' והרשה לנו משום עת לעשות וכו' לבאר בהרחבה באיזה שיעור, באופן שלא תשכח החכמה.