חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ו

תוכן

ג' שלישים בהסתר החכמה
הא' הלא נחוץ, הב' האי אפשר, הג' 'כבוד אלקים הסתר דבר' (משלי כה, ב). ואבארם אחת לאחת.

החלק הלא נחוץ כמובן אין בו משום הפסד כלל, זולת ענין של נקיות הדעת יש כאן, כי את "המה בכך" מצאנו למשחית היותר נורא במשחיתים, וכל מבלי עולם אינם אלא אנשים בעלי "מה בכך", כלומר מסתכלים בדברים שאין בהם צורך, ומודיעים דברים שאין בהם צורך, ועל כן לא יקובל אצלינו תלמיד בטרם נשבע שיסתלק עצמו מסוג בעלי החורבן האלו.

שליש הב' הוא האי אפשר
וכמובן שעל זה אינו צריך שבועה. אמנם לפי שאפשר לגלותו בלשון מוטעה ולהתנאות בו בעיני ההמון, לפיכך גם הוא נכלל בהשבועה.

שליש הג'
הוא משום 'כבוד אלקים הסתר דבר' (משלי כה, ב). וחלק הזה הוא היותר חמור בדבר ההסתרה, כי רבים חללים הפילו. ותדע, אשר כל המכשפים שהיו בעולם ובעלי הערמה, רק ממיני גילויים כאלו יצאו, אשר תלמידים שלא שמשו כל צרכן טעו בענינים ויצאו ללמוד לכל הבא בידם בלי השגחה אם הם ראוים לכך, והמה שיצאו ושמשו בחכמה למטרת אנושיות ותאוה וכבוד, וקדשי ה' הוציאו לחולין ולשוק, דהיינו שקוראים קבלה מעשית.

ב' שלישים גליתי ושליש אחד מכוסה
ואנכי מצאתי מתחייב לצאת ולגלות את ב' השלישים הראשונים, שליש הלא נחוץ ושליש האי אפשר, ומטעמים מאוד פשוטים. כי הלא נחוץ מצאתי בדורינו זה נחוץ מאוד, ומובן שיצא מאליו מכלל השבועה. ושליש האי אפשר, הנה חדשה עשה ה' בארץ, כי אורו ית' הופיע עלי בכיון זה, ואת הלא אפשר עשה אלי אפשר, כי ממש בכל עת שאני מתחיל לכתוב בגילוי החכמה, מופיע רוח ממרום, וכמו שפה חדשה נשלח לי מהשי"ת אשר אני הולך עמה ומברר דברים אשר עד היום לא היה בהם שום מלה והגה, כאשר המעיין רואה בספרי ... ...
והחיוב הזה אינו מניח לי לישון, כי אם רצה ה' בשינוי העת ונתן לי ענין לגלות את ב' השלישים ממסתורי החכמה, איך אהיה מכובשי החכמה ולחמוס מהעולם מה שייך להם בעיקר חיותם והתפתחותם. ולא עוד, כי אני רואה בב' עיני, שאם ירצה ה' ויתעוררו ההמון בהבנת דברי אלה שנותן לי רשות לגלות, כי אז יקוים עלינו דברי הנביא (ישעיה יא, ט) "ומלאה הארץ דעה את ה' וכו'", ו"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וכו'" (צפניה ג, ט), וזה שהראני לחבר קונטרסים הללו ולהפיצם בעולם, יהיה מי שיהיה, הן לעובד ה' והן ללא עבדו, כי הכל ראויים וכדאים להביט אל האמת בפניו, ועל דברים כאלו אמר רבי יהודה בן בתירה על הפסוק (ירמיהו כג, כט) "כה דברי כאש נאום ה'" - "מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה" (ברכות כב, א), כי האמת יורה דרכו.

הנה בקונטרסים הללו שקבלתי על עצמי להפיצם בישראל מידי שבת בשבתו, ולגלות מקוריות הקבלה לעיני כל חי. איני אומר בזה שאגלה מה שאני צריך לכסות, כי אפילו אם אפסיד את חיי או יתנו לי כל כסף וזהב וחמודות שבעולם, לא אגלה אף מלה ממה שאסור לי לגלות, כי שבועה חמורה נשבעתי למורי נ"ע ואותה אשמור בכל נפשי ומאודי.