חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך (אסתר א, ז)

תוכן

בסעודת פורים שנת תש"ט ת"א
ושאל, הלא ידוע שמטרת הבריאה היתה רק מטעם להנות לנבראיו, וכמשל המובא במדרש, למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, לכן ברא את האנשים בכדי שיבואו לקבל את כל טובו. והלא אין אנו רואים את המגדל מלא כל טוב, אלא להפך, שכל העולם מלא עם יסורים.
וזהו התירוץ, ש"יין מלכות רב", שמצד המלכות אין שום חסרון ליין, ז"א לתענוגים הנמשלים ליין, אלא החסרון הוא רק מצד הכלים, שאין לנו הכלי קבלה המתאימים לקבלת השפע, כי דוקא בכלי דהשפעה יכולים לקבל, וכפי ערך גדלות הכלים כן ערך גדלות השפע. אם כן כל השינוים הם רק בכלים, ולא בהאורות. וזהו שמשמיענו הכתוב: שכלים מכלים שונים - ויין מלכות רב כיד המלך, היינו כמו שהיה במחשבת הבריאה, היינו להטיב לנבראיו כפי יכולתו ית'.