חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויקרא לבנו ליוסף

תוכן

מוצש"ק ויחי
מוצש"ק ויחי א) ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו וגו' ועשית עמדי חסד ואמת וגו' (מז,כט) ופירש"י: חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול.
האור החיים הק' הקשה, מדוע לא קרא אלא ליוסף. והשיב, יש טעם פשוט בדבר, לפי שיש בידו היכולת.
ויצוו אל יוסף לאמר, אביך צוה לפני מותו לאמר. כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וגו' (נ,טז-יז( ופירש"י: שינו בדבר מפני השלום, כי לא צוה יעקב כן.
ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וגו' (מח,כב) ופירש"י: לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי. ויל"ה, א"כ אין כאן חסד של אמת. ויותר טוב היה (אם רוצה שיקיים) אם היה נותן לו שכר.
אלא, שזה הענין שקרא דוקא ליוסף שיעשה חסד ואמת, מפני הכוונה שילך בדרך הזו. והכוונה היתה על ענין האחים, שלא ינקם בהם אם הוא ילך בדרך שאינה חסד ואמת. ועל זה רמזו, אביך צוה לפני מותו וגו'.