חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב

תוכן

(ב"מ ל"ח ע"ב) וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. א"ר אלעזר ממשמע שנא' וחרה אפי וכו' יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים, אלא מה ת"ל והיו נשיכם וכו' מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחים אותן, ובניהם רוצים לירד לנכסי אביהם ואין מניחין אותם.
ופרש"י שנשותיהם מבקשות לינשא, כגון שילכו בשבי ולא ידעו בניהם אם חיים אם מתים. ויהיו נשיהם אלמנות לעולם, שאין בי"ד מניחים אותן לינשא. ובניהם כיתומים, שלא יירשו נכסיהם. וב' קללות הן : א) של חרב ב) של שבי. וי"ל זה ע"ד המוסר.