חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

והיה עקב תשמעון (א')

תוכן

עקב תשל"ז

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו'. ופירש"י: אם המצות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון.
המפרשים הקשו, מדוע כתוב רק "את המשפטים" ולא 'חוקים' גם כן? ומתרצים: "עקב" כולל החוקים. ורמזם בלשון עקב, לפי שהשטן והאומות מונין עליהם מצד שאין טעמם נודע, ובסבה זו בני אדם נוהגין קלות בהם ודשים אותם בעקב. ועל כן הזכירם בלשון עקב ולא בלשון חוקים. (כלי יקר(
וכוונתו על ענין האמונה בלב, שאומות העולם טוענים שהכל צריך להיות בידיעה. היינו, בזמן שאדם צריך לקיים תו"מ בשלא עמ"נ לקבל פרס, את זה הגוף לא מבין, ושואל: מה מצוה זאתקלג, מה טעם יש בעשייתן, אם הגוף לא מקבל עבור זה שום תמורה. לכן כל העולם מזלזלין בזה.
לכן יש צווי על זה בלשון עקב, שאדם הרוצה להגיע להמטרה, הוא לא צריך להסתכל על מה שכל העולם רודף אחר למלאות רצונות הגוף, אלא צריך להשתדל למלאות רצון ה', היינו שכל רצונו יהיה בכדי לעשות נחת רוח לה'. ואם האדם יאמר שזה קשה ללכת בדרך הזו, אז התורה מבטיחה לנו: ושמר ה' אלקיך וגו'. היינו, שה' ישמור שאם האדם רוצה להגיע לאמת - שיוכל להגיע לזה.
וזה פירוש: "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת". היינו, מי שמתפלל לה' שרוצה ללכת בדרך האמת, אז - קרוב ה', היינו שה' מתקרב אליו. פי' הדבר, שה' נותן לו כח שיוכל להיות בהשתוות הצורה עם ה'.