חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

והיה אם שמוע תשמע

תוכן

והיה אם שמוע תשמעו [דברים יא' יג']: אם שמעת בעולם הזה, תשמע לעולם הבא מפי הקב"ה.
"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך, לשמר לעשות את כל מצותיו, אשר אנכי מצוך היום, ונתנך ה' אלקיך עליון על כל גויי הארץ". (דברים כח א)
אמר רבי לוי, מה עליון כעליון הזה, אם זכית, הרי אתה למעלה מארבע אצבעות, ואם לאו, למטה מארבע אצבעות.
ויש להבין, מהו הרמז מד' למעלה מד' אצבעות. הנה כתוב, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, היינו שיהיה לאדם כף, היינו כלי, שיוכל לקבל בתוכה את השפע העליון, המכונה זהב, מלשון זה-הב, שכל כך מתוך האור תורה, צריך הכף, היינו החמשה האצבעות להיות מיוחד. לכן, אומר הזהר הקדוש, שכוס של ברכה צריכים להחזיק בחמש אצבעות. וז"ל בהקדמת הזהר: כשושנה בין החוחים, מה שושנה דחמש עלין תקיפין דסחרין ושושנה, ואינון חמש אקרין ישועות, והוא סוד כוס ישועות אשא, דא כוס של ברכה, והוא סוד ה' פעמים אור, הנזכר במעשה בראשית.
ואור הזה אתברי ואתגניז, שזה סוד מחז"ל (חגיגה יב) האור, שברא הקב"ה ביום א', היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. וכיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ודור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם.
חמש אצבעות ה"ס כח"ב זו"ן: אם האדם מקיים לשמור ולעשות, אזי הקב"ה עושה את הכתר למעלה מכולם, דהיינו שנותן הקב"ה כח לשליטת הכתר או החסד, שהוא הנקרא כלי השפעה. ואם השליטה מסורה לבחינת מטה, היינו לבחינת מלכות, שהיא בחינת קבלה בלי חסדים, ואז כבר יש פירוד ולא נקרא כף אחת.