חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ה

תוכן

התכלית הנרצית מהתורה - דביקות
ה. ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה ביחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשוה יחד, היש כאן ח"ו משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת, שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל (עבודה זרה ב, ב; זוהר בלק אות קלח) שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, כנודע.
אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן למה נקראנו עם הנבחר כמו שכתוב (דברים ז, ו) "בך בחר ה' וכו'" מאחר שלא היה מי שהוא מאומה אחרת שירצה בה. ועוד, שהדברים מוקשים מעיקרם, היתכן שהקב"ה בא עם תורתו בידו ונשא ונתן עם עמי הארצות הפראים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל.