חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ה' מסיני בא

תוכן

[ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן וכ']
בזהר (בלק אות ק"מ בהסולם): וזרח משעיר למו [דברים לג ב']. פרוש ממה שאמרו בני שעיר, שאינם רוצים לקבל, מזה האיר לישראל. והוסיף עליהם אור ואהבה רבה. הופיע מהר פארן ממה שאמרו בני פארן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו לישראל אהבה והארה יתרה כראוי.
ויש לשאול, מדוע נתלה אהבה לישראל בזה שבני שעיר ובני פארן לא רוצים?. משמע מזה, שכל אהבה, שיש לו לעם ישראל, הוא בזה, שאומות העולם לא רוצים להתחבר אליו. נמצא, שאין זה אהבה אמיתית לעם ישראל? היינו, שאם אומות העולם היו רוצים לקבל את התורה, היה אוהב אותם כמו עם ישראל.
והפרוש הוא, בזה שבני שעיר ובני פארן, שכתוב לא רוצים, אז יש מקום לבחירה. ועל ידי זה שבחינת ישראל בוחר בה, אז אוהב את בחינת ישראל. מה שאין כן בזמן שהם רוצים, זהו סימן שאדם עדיין לא עוסק לשם שמים, אחרת לא היה מסכים לקבלת התורה והמצוות.