חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

האם יש שינוי באור העליון

תוכן

תשובה
והנה כל הצמצום ראשון עם כל תוצאותיו המרובות המה רק מקרים שבנאצלים ונבראים, אמנם באורו ית', ודאי אין שום שינוי ותנועה נופל בו ח"ו כלל וכלל, הן בבחינות א"ס ב"ה שמטרם הצמצום והן כשמופיע בתחתונים שבתוך הצמצום והן בגמר התיקון. ואותם ד' הבחינות שבאור העליון שאנו מבחינים אין זה אמור רק בבחי' התפשטותו לקבלת הנאצל, כלומר אשר הנאצלים העומדים לאחר הצמצום הם משיגים האורות בד' מיני התפעלויות האלו.          
זה הכלל, אשר אור העליון אינו פוסק מהנאצלים ומהנבראים אפילו רגע, וכל ענייני הבחינות והצמצומים והתפשטות והסתלקות, הכל כאשר לכל, רק ערכים המתפעלים במקבלים בלי שום גרם של שינוי באור העליון גופו, על דרך המדליק מנר לנר. וזכור זה לבל להתבלבל מנוסח הלשונות.
מקור התשובה
אור הבהיר ערך 'אור העליון אינו פוסק'.