חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

דרך הישר

תוכן

דרך הישר!

אם לא תדע על איזה דרך לילך, התפלל להשי"ת מעומק הלב באמונה ובבטחון כראוי, ואחר כך תבחור לך דרך הקרוב יותר בעיניך עצמך, ותאמין שהיא השלוחה לך משמים בעד תפלתך. ואם אמונתך שלימה, ותקבל הדרך שבחרת בהחלט גמור, אז תצליח. כי אין דרך ישר לפני איש, רק זה הדרך המקובל אחר תפילה עמוקה מקרב לב.

ותדע, שאפי' נכשל האדם וקבל דרך עקומה, אמנם אם הקדים תפלתו נעשה העקוב למישור, ולהיפך אם אפי' קיבל דרך הישר באמת, אמנם לא הקדים תפלתו באמונה ובטחון כראוי, נעשה הישר לעקלקלות ואחריתו עדי אובד - וזה סוד הכתוב (משלי יד, יב ; טז, כה) "יש דרך ישר לפני איש ואחריתו עדי אובד – והחולק על דברי הרי נפשו ...[1]

 [1] אולי כתוב כאן 'פגם'.

 

 

C