חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

ג. ובטרם נצא להבין את דברי חז"ל, יש לנו לחדור לכוונת הכתוב גופו באמרו "ואהבת לרעך כמוך", שפירושו הפשוט הוא לאהוב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך. וכפי ראות עינינו אין הציבור יכול לעמוד בו כלל. ולכל היותר היה לו לכתוב 'ואהבת לרעך כמו שהוא אוהב אותך', אשר לדעתינו לא היו רבים שיוכלו לקיים אותו, אולם עכ"פ מקובל על הדעת. משא"כ לאהוב את חבירו כמו שאני אוהב את עצמי, אין זה לכאורה בגדר האפשרות. ואפילו אם לא היה זולת איש אחד בעולם, הוא גם כן מהנמנעות, ובפרט שלאנשים זולתו אין קץ, ואם אוהב את כולם כמות עצמי, לא ישאר בעד עצמי ולא כלום. כי ודאי את צרכי עצמי אינו מחסיר, וגם יש בידי למלאותם באהבתי את עצמי, משא"כ איך אמלא כל צרכי בני אדם כמו שאמלא צרכי עצמי, האם כוחי מוכן לזה אפילו אם ארצה, ואיך תחייבני התורה דבר שאינו עומד לקיימו כלל.