חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גורל ה"ס אתערותא דלעילא

תוכן

שמעתי תש"ג
גורל ה"ס אתערותא דלעילא, שאין התחתון מסייע כלום. וז"ס "הפיל פור הוא הגורל" [אסתר ג' ז'] שהמן היה מקטרג ואומר: "ואת דתי המלך אינם עושים" [אסתר ג' ח']. שפירושו שתחילת העבדות מתחילה אצל העובד בבחי' שלא לשמה, היינו לשם קבלה עצמית. וא"כ למה ניתנה התורה להם?, שאח"כ זוכים לבחי' לשמה ונותנים להם האורות והשגות העליונות.
ואז בא המקטרג ושואל, למה נותנים להם אלו דברים העליונים, אשר עליהם לא עבדו ולא קוו, אלא כל מחשבותיהם ומטרותיהם, היו רק בדברים הנוגעים לצורכי עצמם, הנק' שלא לשמה!?
וז"ס "רשע וכו' יכין וצדיק ילבש" (איוב כ"ז). פירוש: שמקודם היה עובד בבחי' רשע, היינו שלא לשמה אלא לשם המקבל, ואח"כ הוא זוכה לשמה, היינו שכל העבדות נכנסת ברשות הקדושה, היינו הכל להשפיע, וז"ס "וצדיק ילבש".
וז"ס פורים כיום כפורים, שפורים הוא אתערותא דלעילא, ויום הכפורים הוא אתערותא דלתתא, היינו ע"י תשובה. אבל גם שם יש אתערותא דלעילא, שהוא מבח' הגורלות, שהיה שם גורל אחד לה' וגורל ב' לעזאזל, והשי"ת הוא המברר.