חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב

תוכן

פירוש חרות

אלא כשאנו מגדירים מלה חירות, כונתינו שלא ידעך היחיד מפני כחות הרבים כמו הדגים בנהר, אלא כל יחיד ויחיד יוכל להרחיב את גבול התענוג שלו כפי שהכינה לו ההשגחה, ושום זר, הן יחיד והן רבים, לא יפריעו לו על דרכו.
ויש בכלל זה ב' חלקים: א' הוא הצלחת הגוף שיתפתח, ויוכל להנות מעולמו כפי המזג של התענוג והבריאות בכל צרכיו, גם להתחכם באופן דרכי הניכוי בערכין של תענוג ויסורין, דהיינו למעט יסוריו ולהרבות תענוגו.
במלה אחת: להרשות ולהניח את כל פרח לצמוח לפי הכח שחונן מהשגחה להוציא ציציו ועליו וגווניו בלי שום הפרעה מדברים חיצונים לו להשתיקו, כי יש לו הצדק הגמור על זה, שהרי בכל הגילויים הללו אינו עושה אחרת, זולת מה שהשגחה דורשת הימנו.