חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב

תוכן

ב. ואם אפשר עוד איך שהוא לדחוק את עצמו ולמצוא כאן איזה פירוש וליישב זה, הרי ערוך לעינינו מאמר חז"ל היותר בולט, ד"האי גיורא דאתי לקמיה דהלל, ואמר למדני כל התורה על רגל אחת. אמר לו: מאי דסני לך לחברך לא תעביד, ואידך, פירושא הוא זיל גמור". דהיינו שאמר לו הפסוק הנזכר 'ואהבת לרעך כמוך', ואמר לו להדיא אשר כל התורה כולה איננה לא פחות ולא יותר רק הפירוש של אותו הכתוב לבד.
ועתה לפי דברי הלל, רבן של כל התנאים, ושהלכה כמותו, אין לנו עוד לספק ולא כלום, אשר עיקר הרצון שבתורתינו הקדושה היה כדי להביא אותנו לגובה המעלה שנוכל לקיים הכתוב הזה של 'ואהבת לרעך כמוך', כי בפירוש אומר 'ואידך פירושא', דהיינו, המפרשים לנו איך לבוא לכלל הזה.
וזה הפלא ופלא, איך יצדק זה ברוב דינים ופסוקי התורה המדברים בין אדם למקום, ואשר כל בר בי רב יודע בעליל שהמה העיקרים שבתורה, ולא פירושים נטפלים לבירור הכתוב של 'ואהבת לרעך כמוך'.