חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ברכות השחר

תוכן

אבל כל הברכות של תפלת י"ח, וכן כל שאר הברכות שאין יש בהם אלא בא"י, כונתם היא; שהכל נכלל ביסוד ומלכות. וסודם: ברוך - יסוד, וה"ס ריבוי דברכאן, אתה - מלכות, ואחר כך יקו"ק - שיסוד ומלכות נסדרים תחת שם הוי"ה ב"ה, בסוד: יק"ו - יסוד, ה' - מלכות.

נחזור לעניננו, הנה ברכת על נטילת ידים סודה באריך דעשיה, ועל כן יש בה י"ג תיבות בסוד הי"ג תיקוני דיקנא. ברכת אשר יצר, היא באבא דעשיה, ויש בה מ"ה תיבות בסוד חכמה. וצריך לסמוך לה מיד אלקי נשמה, שהיא באימא דעשיה כי או"א לא מתפרשאן.

וסוד אלקי נשמה, הוא כל מדרגות הנשמה - אלקי הוא הלבוש בסוד אלו"ה, נשמה שנתת בי ה"ס נל"נ, אתה בראת - נשמה, אתה יצרת - רוח, אתה נפחת - נפש. ומסיימים; המחזיר נשמות וכו', וכאן נכלל גם פעולת תחיית המתים שתעשה לע"ל1.

ואחר כך מסדרים הי"ח ברכות. וסודם י"ח חוליות, בסוד ז"א שסודו ט' מלמעלה למטה, וחוזרים ונכללים מלמטה למעלה. ונאמר סוד כל הברכות.

הנותן לשכוי בינה וכו' זהו גבריאל, שהוא הכרוז העליון, בסוד הגבורות המשמיעות קול. ועד שהוא לילה נוטל ה' גבורות של נוק', וזה בחצי לילה הראשונה, וכשמגיע חצות לילה אז נוטל הגבורות של אימא להכין פעולת הז"א לצורך היום. וכנגד זה בבריות למטה יש התרנגול שקורא בחצות, כי מבחינה זו נמשך. וזהו; הנותן לשבוי בינה שהן

גבורות אימא, ובזה מבחינים בין יום ובין לילה, כי אז נשלמה פעולת הלילה, ומכינים פעולת היום.

 

1 הג"ה בכת"י אוקספורד; [הג"ה; וכאן תכוין שילוב א' מאותיות הוי"ה אקיק אדנ"י נשמה ואותיות שמך. דרך משל; מי ששמו יקותיאל שילובו הוא כך;  יאאני ההדשק וינמו ההיהתיאל].

כוונת הכותב הוא לרבי יקותיאל גורדון, שעבורו נעתק החיבור, וכמ"ש בסיום הספר.                              

כוונה זו מובא בסידור האריז"ל.

 

ואחר כך מברכים שלא עשני גוי, וכן עבד ואשה. שהם ג' קליפות קשות, שאנו מודים להקב"ה שהצילנו מהם בלילה.

פוקח עורים, הם ס"ג ומ"ה שהיתה חסרה מהם הארת הע"ב בלילה, שע"ב מאיר לב"ן, ואז היו עורים, כי בחינת הראיה לא היתה מאירה בהם. ובזמן שחוזרת להאיר נקרא שנפקחים2.

מתיר אסורים, אלו זו"ן שבלילה היו אסורים בבטן אימא בסוד עיבור, שעכשיו יוצאים.

זוקף כפופים, סוד זה, כי ז"א היה ג' תוך ג' בעיבור - ביציאתו נזקף.

מלביש ערומים, אלו זו"ן שבלילה היה חסר מהם הלבוש מאימא, שהוא החשמל המלביש אותם, ואז היו נקראים ערומים, ועכשיו מתפשט עליהם.

רוקע הארץ, הוא סוד נוק' שנבנית בנ"ה, ששם החסדים מגולים, וזהו  -על המים. ובנינה בסוד ריקוע כידוע, והיינו ששרשה נקודה א' ומתפשטת לי' נקודות.

המכין מצעדי גבר, אלו נ"ה דז"א, שנשלמים להתקן ביניקה, כי כיון שהוד אינו נשלם, גם נצח צריך תיקון, בסוד: בהדי הוצא וכו' .

שעשה לי כל צרכי, ס"ז המלבוש של אימא הנ"ל, היורד תחת רגלי זו"ן בסוד מנעלים.

אוזר ישראל בגבורה, ועוטר ישראל בתפארה, הם סוד ז"א, שמחציו ולמטה מלובש מנוק', וס"ז גבורה, ומחציו ולמעלה מעוטר באימא, וזה תפארה, בסוד הו"ה כידוע.

הנותן ליעף כח, ס"ז הלבוש הנמשך מלמעלה על הנשמות לתת להם כח לעמוד נגד הס"א, בלילה מתחלש ובבוקר חוזר להתחדש .      

 

1 המשך כוונות הברכות, מובאים במצת שמורים למהרנ"ש.

2ראה עוד להלן בברכת המעביר שינה ובברכת המפיל. ולהלן ביחוד היראה עמ' יד. וראה אדיר במרום עמ' רפא.