חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בפשעכם שולחה אמכם

תוכן

היינו תשובה מב' הצדדים.
היינו הפנימיות שבתו"מ נק' אמכם, ז"א שהיא משפעת לנו שפע, כטבע האם המפרנסת את בניה, לכן נקראת אמכם.
ונשאלת השאלה, למה אין אנו מרגישים את פנימיות השפע המלובשת בתו"מ. התירוץ הוא מטרם שהאדם מוכשר לקבל, היינו מטרם שיכול לקבל עמ"נ להשפיע, נמצא שהוא מונח תחת שליטת הצמצום, ששם הוא מקום פנוי. ורק ע"י תשובה, שמשיג את הכלים דהשפעה, אז נעשה מוכשר לקבל. אז הפנימיות הנגנזת בתו"מ, מתגלה אליו.
וזה נק' בפשעכם שולחה אמכם, ע"י החטאים שנמצאים בשליטת מקבל עמ"נ לקבל. אז מוכרחים לשלוח ולרחק את הפנימיות שבתו"מ, ונבחנת כמו שאינה.
וכשעושים תשובה, נק' תשובה משני הצדדים:
א) התחתון לעליון.
ב) העליון להתחתון, כשהאדם מתקרב לה' ורוצה להשפיע אליו. כמו"כ ה' מתגלה אל האדם, ונבחן שמשיב א"ע מה שהי' מקודם מרוחק.