חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בענין אהבת חברים

תוכן

תשמ"ד-מה מאמר ג
א', הצורך לאהבת חברים ...
ב', מה הוא הסיבה שבחרתי דוקא בהחברים האלו, ומדוע החברים בחרו בי ...
ג', אם כל אחד ואחד מהחברים צריך לגלות את האהבה שיש לו להחברה, או שמספיק שיש לו אהבה בלבו, ועובד בענין אהבת חברים בהצנע לכת, ומשום זה הוא לא צריך לגלות מצפוני לבו. כידוע שהצנע לכת הוא דבר גדול.
או שנגיד להיפוך שמוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בלבו להחברים, מטעם כי בזה הגלוי הוא גורם שיעורר את לב חבירו להחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים, והריוח בזה הוא שעי"ז הוא מקבל כח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר שאת ועז, מטעם שכח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחבירו.
נמצא לפי"ז, במקום שיש לו כח אחד לעסוק באהבת חברים, יוצא שאם החברה הוא של עשרה חברים, הוא נכלל עכשיו מעשר כוחות, שמבינים את הצורך שצריכים לעסוק באהבת חברים, משא"כ אם לא מגלין כל אחד להחברה שעוסק באהבת חברים, אז חסר לו הכח של החברה, מטעם שמאד קשה, לדון את חבירו לכף זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק, שרק הוא עוסק באהבת חברים, נמצא שאין לו רק כח קטן שיוכל לעבוד באהבת הזולת, היוצא מזה שדוקא עבודה זו צריך להיות בגלוי, ולא בהצנע לכת.
אבל צריכים תמיד להזכיר לעצמו את מטרת החברה, אחרת הגוף דרכו לטשטש את המטרה, משום שהגוף דואג תמיד לתועלת עצמו, כי צריכים לזכור שכל החברה נתיסדה על בסיס להגיע לאהבת הזולת, ומזה הקרש קפיצה לאהבת ה'.
וזה דוקא עי"ז שהוא אומר, הוא צריך לחברה בכדי שיכול להשפיע לחבירו בלי שום תמורה, משא"כ שאם הוא צריך חברה, שהחברה ישפיעו לו עזרה, ומתנות וכדומה, שעי"ז הכלי קבלה של הגוף יהיו שבע רצון, אבל חברה כזו בנוי על בסיס אהבה עצמית, חברה כזו מביא לו רק התפתחות של הכלי קבלה שלו, שרואה עכשיו שיש לו סיכויים שהרכוש שלו יתגדל בזה שחבירו מסייע לו להשיג קנינים גשמיים.
אלא שצריכים לזכור שהחברה נתיסדה על בסיס של אהבת הזולת, היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחבירו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חבירו. נמצא כנ"ל, שאם החברה מבוסס למשל על עשרה חברים, אז כל אחד יהי' נכלל מעשרה כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
אחרת לא די שנשאר רק בכח אחד לבד של אהבת הזולת, מטעם שהוא לא רואה שהחברים יעסקו בזה, כיון שהחברים עוסקים באהבת הזולת בבחינת הצנע לכת, אלא להיפוך, שהחברים גורמים לו שהוא יאבד את הכח שלו במה שהוא רוצה ללכת בדרך של אהבת הזולת, והוא לומד אז ממעשיהם, ואז הוא נופל לשליטת של אהבה עצמית.
ד' אם כל אחד צריך לדעת מה שחסר לחבירו באופן פרטי, של כל חבר וחבר, בכדי שידע עם מה הוא יכול למלאותם, או מספיק באופן כללי, לעסוק בענין אהבת חברים.