חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בכל לבבך

תוכן

זכה מלאכתו נעשה על ידי אחרים, שברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו, היינו שגם הרע שלו חוזר לטוב, שאז יקויים בכל לבבך בשתי יצריך. נמצא, שגם אחרים, היינו הרע, עושה מלאכת ה'.
ברכות לה' ע"ב:
["רבי שמעון בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום - מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום - מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר ואספת דגנך; ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר ועבדת את אויבך וגו'".]