חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בחומר ובלבנים

תוכן

דענין פרעה הוא הרצון לקבל שיש באדם. הוא היה הנותן עבודה לבני ישראל, שהוא הבטיח להם שאם יעבדו אזי יהיה להם פיתום ורעמסס. ועל יסוד זה היתה העבדות שלהם, ז"א בעבור הרצון לקבל. אבל מה עשה ה'? שהכל נבלע בארץ, שבכל פעם הפסיקו העבדות. אבל פרעה לא השגיח ע"ז, יען שהוא בחי' קליפה שהיתה מוצצת השפע של התורה ומעשים טובים שלהם. ובאיזה אופן הוא לקח? עם העבודה קשה, היינו שהוא היה מתחיל להקשות קושיות עצומות ולא היה להם מה לתרץ, יען שהם עבדו עבור פיתום ורעמסס ומזה לא נשאר כלום, משום שהכל נבלע בארץ. ובזמן שבא משה רבינו ע"ה והגיד להם שצריכים לעבוד הכל להשפיע, תיכף פרעה לא היה נותן להם חומר לעבודה, כי ראה שלא יהיה לו עוד שפע לינק. וזה שאמרו בני ישראל: "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו" (שמות ה' ט"ז).