חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

מהי דביקות

א. נודע, כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ובמצוות היא להדבק בהשם ית', כמו שכתוב (דברים יא, כב) "ולדבקה בו". ויש להבין מה הפירוש של הדביקות הזאת בהשי"ת, הלא אין המחשבה תופסת בו כלל. אכן כבר קדמוני חז"ל בקושיא זו, שהקשו כן (ספרי מט) על הכתוב 'ולדבקה בו' – 'ואיך אפשר להדבק בו, הלא אש אוכלה הוא'. והשיבו, 'הדבק במדותיו! מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון וכו''. ולכאורה קשה, איך הוציאו חז"ל את הכתוב מפשוטו, הלא כתוב במפורש 'ולדבקה בו', ואם היה הפירוש 'הדבק במידותיו' היה לו לכתוב 'ולדבק בדרכיו', ולמה אומר 'ולדבקה בו'.